Buradasınız

Özelge: Faiz tahakkukunun ara dönemlerde yapıldığı ancak anapara ödemesinin tamamının vade sonunda bir kerede tahsil edildiği dövize endeksli tüketici kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin ne şekilde hesaplanacağı

Özelge: Faiz tahakkukunun ara dönemlerde yapıldığı ancak anapara ödemesinin tamamının vade sonunda bir kerede tahsil edildiği dövize endeksli tüketici kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin ne şekilde hesaplanacağı

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
23/01/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

Konu   :

 

 

..................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şişli / İSTANBUL

 

 

İlgi      :

İlgide kayıtlı yazınızda, faiz tahakkukunun ara dönemlerde yapıldığı ancak anapara ödemesinin tamamının vade sonunda bir kerede tahsil edildiği dövize endeksli tüketici kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin ne şekilde hesaplanacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2'nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Aynı maddenin devamında, ..." Türk Lirası kredilerde tahakkuk ettirilen faiz tutarı üzerinden; dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden, tahakkuk ettirilen faizlere ek olarak; döviz ve altın kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihte, kredinin anapara tutarı ve altın miktarı üzerinden hesaplanarak Fon'a yatırılır." denilmektedir.

Ancak anılan Tebliğde değişiklik yapan 30.12.2008 tarih ve 2008/14420 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'inci maddesinde,  kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasında, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 14.01.2009 tarihli ve KKDF-1/2009-1 sayılı Sirkülerin (4.3.) numaralı bölümünde, kredi faizine ilişkin ödemelerin taksitler halinde, anapara ödemesinin tamamının ise kredi vadesi sonunda bir defada yapılması halinde; dönem faizinin cari kurdan TL karşılığı üzerinden her bir taksitin vade tarihi itibariyle, anapara için kredi kullandırım tarihi ve kredi vade tarihi arasında oluşacak kur farkı üzerinden ise kredi vadesi sonunda fon kesintisi hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, faiz tahakkukunun ara dönemlerde yapıldığı ancak anapara ödemesinin tamamının vade sonunda bir kerede tahsil edildiği dövize endeksli tüketici kredilerinde, sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce tahakkuk eden taksitler ile bu tarihten sonra tahakkuk edecek taksitlerin farklı esaslara tabi tutulması gerekmektedir.

Buna göre, 30.12.2008 tarihinden önce tahakkuk ettirilen dönem faizi tutarına ek olarak her faiz tahakkuk döneminde anaparanın tamamı üzerinden oluşan kur farkının fon kesintisine tabi tutulması, 30.12.2008 tarihinden sonra ise sadece dönem faizinin cari kurdan TL karşılığı üzerinden her bir taksitin vade tarihi itibariyle fon kesintisi hesaplanması, ayrıca kredi vadesi sonunda, 30.12.2008 tarihinden önceki dönemlerde fon kesintisi hesaplanan en yüksek kur ile vade kuru arasında oluşacak kur farkı üzerinden anaparaya ilişkin olarak fon kesintisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                   

Başkan a.