Buradasınız

Özelge: Yurt dışından yapılan ithalatlarda KKDF uygulması hk.

Özelge: Yurt dışından yapılan ithalatlarda KKDF uygulması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[201]-57022
Tarih: 
27/05/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[201]-57022                                             27/05/2014

Konu :2 Adet Fan ithalatı

 

.......

İlgi : 07/05/2014 tarihli ve 067765 sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin yatırımları kapsamında 2 adet fanın ... Almanya firmasına sipariş edildiği, yapılan anlaşma gereğince ödemelerinizin % 25'inin peşin, % 10'unun genel aranjman çizimleri karşılığı peşin, % 45'inin her bir mal sevkiyatına ait vesaiklerin tesliminden sonra, % 10'unun devreye alma sertifikasının imzalanmasından sonra, kalan % 10'unun ise kesin kabul sertifikasının imzalanmasından sonra yapılacağı belirtilerek, söz konusu yatırımla ilgili ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, ancak peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Buna göre, yapılan anlaşma gereğince % 25'i peşin olarak ödenecek bedel ile gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ödenmesi kaydıyla açılan akreditif kapsamında genel

aranjman çizimleri karşılığı peşin ödenecek % 10 ve her bir mal sevkiyatına ait vesaiklerin tesliminden sonra ödenecek % 45'lik kısımlar üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, gümrük yükümlülüğüne ilişkin söz konusu tarihten sonra yapılacak

akreditif ödemeleri üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı bölümünde, "Açılmış bir akreditif işleminde, bedelin bir kısmının malların özelliği

nedeniyle geçici veya kati kabulünü veya montajını veya çalışır vaziyette teslim alınmasını veya değerinin ihtiva ettiği evsafa göre tespit edilmesini veya benzeri hallerin meydana gelmesini müteakip, sözleşmede belirtilen süre içinde müracaat edilmek kaydıyla, Türk Parası Transfer Belgesi veya Döviz Satım Belgesi düzenlenerek transfer yapılması, akreditif şartları arasında olduğu durumlarda, bu tür akreditifler vadeli akreditif olarak değerlendirilmediğinden fon kesintisine tabi bulunmamaktadır. Ancak, bu tür bir işlemde firmaca, ithalatın vadesiz olduğunu gösterir bir belge ibraz edilemeyeceğinden, ithalatın ödeme şeklinin bu tür bir akreditif olduğunun belirtilmesi halinde, gümrük idarelerince bu şartı gösterir sözleşme metni aranacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla, % 10'u devreye alma sertifikasının imzalanmasından sonra, % 10'unun kesin kabul sertifikasının imzalanmasından sonra ödenecek olan toplam % 20'lik kısma ilişkin şirketinizce yapılacak ithalatın T.C. Merkez Bankasının 96/2 sayılı Genelgesinin (2) numaralı

bölümünde belirtilen şartları sağlaması halinde de KKDF kesintisi yapılmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

....

Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı