Buradasınız

Özelge: Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu hk.

Özelge: Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu hk.

Sayı: 
11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-830
Tarih: 
10/06/2013
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-105[Mük 257-2012/VUK-1- . . .]-830

10/06/2013

Konu

:

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kurumunuzun 20/12/2012 tarihinde ... ve Tic. A.Ş. ile birleştiği, birleşme nedeniyle tüzel kişiliği tasfiye olan ... ve Tic. A.Ş'nin elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu getirilmesine ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3.1.1/b bölümü kapsamında belirtilen koşullara sahip olduğu, ancak birleşme neticesinde tüzel kişiliği devam etmekte olan kurumunuzun 2011 ve 2012 dönemleri için aynı şartları taşımadığı, ... ve Tic. A.Ş'nin kurumunuza devrolması sonrasında, kurumunuz bünyesinde birleşme öncesi faaliyeti olan, 4760 sayılı ÖTV(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alımının devam ettiği belirtilerek, kurumunuzun 2013 vergilendirme döneminde elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242'nci maddesinin iki numaralı fıkrası ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden yayımlanan ve elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir.

            416 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232'nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

            Diğer taraftan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

            Son olarak, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

            Söz konusu Tebliğin, "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı kısmının "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" alt başlıklı bölümünde kimlerin zorunluluk kapsamında olduğu "3.1.1. ...

            a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            ...

            3.1.3. Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur.

            3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

            3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kâğıt fatura düzenleyeceklerdir.

            3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir." şeklinde açıklanmıştır.

            Mezkur Tebliğin "3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi" başlıklı kısmında zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.), elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu bildirilmiştir.

            Ayrıca; 08/02/2013 tarih ve 58 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde de elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            Öte yandan ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 136'nci maddesi hükmünde; "Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin mal varlığını bir bütün halinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden silinir." hükmü yer almaktadır.

            Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; devir yoluyla birleşme sonucu tüzel kişiliği sona eren kurum ... ve Tic. A.Ş.'nin 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olarak, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasında gerekli şartları taşıması, kurumunuzun külliyen, devrolunan şirketin mal varlığını bir bütün halinde devralması ve 20/12/2012 tarihinden itibaren adı geçen şirketin kurumunuza devrolması sonrasında kurumunuz bünyesinde 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden mal alımınızın devam etmesi sebebiyle elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.