Buradasınız

Özelge: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması

Özelge: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulaması

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68/6802-7
Tarih: 
13/07/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

           

                                  

SAYI     : B.07.1.GİB.0.68/6802-7 /                                             

KONU  : KKDF

 

 

 

.......................................

 

 

İlgi:   22.06.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (e) bendi ile 4389 sayılı Bankalar Kanununun, kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına uygun olarak yönlendirilmesi için fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğuna ilişkin 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi, 01.01.2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yine aynı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü ile KKDF kesintilerinin, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunacağı ve doğrudan genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesaplarına intikal ettirileceği, kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya 15 puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, kesintilerin tahakkuk ve tahsilinin Maliye Bakanlığı'nca vergi kanunlarındaki tahakkuk ve tahsilat hükümlerine göre takip edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin (j) bendinde de, " Bu Kanunla ve diğer mevzuatla tasfiye edilen fonlar hakkında, bu Kanunda düzenleme bulunmayan hususlarda, 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (d) bendi ile (B), (C) ve (D) fıkraları hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 4684 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (e) bendi ile Bakanlar Kurulu'na fon kurma yetkisi veren 4389 sayılı Kanunun 20/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ancak, fon kesintisinin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunmasına ve fon kesintisi oranlarını 15 puana kadar artırma, sıfır puana kadar indirme veya kesintiyi tamamiyle kaldırma konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.

12.07.2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlük tarihi 01.01.2002 olarak belirlenen 03.07.2001 tarihli ve 2001/2698 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 4 üncü maddesinde yer alan "12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkında Karar ile ek ve değişiklikleri........ yürürlükten kaldırılmıştır." hükmü, 4684 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (e) bendi ile yapılan düzenlemeyi tamamlayıcı ve açıklayıcı nitelikte ve bu düzenlemeye paralel bir düzenleme olup, anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin kullanımı olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin başlangıç bölümünde Bakanlar Kuruluna bu düzenlemeyi yapma yetkisini veren yasal düzenlemeler tek tek sayılmak suretiyle belirtilmektedir.

Ancak, 2001/2698 sayılı Kararnamenin eki Kararın dayanağını teşkil eden ve Bakanlar Kuruluna yetki veren yasaların belirtildiği Kararnamenin başlangıç bölümünde söz konusu Kararın dayanağını teşkil eden (Bakanlar Kuruluna bu düzenlemeyi yapma yetkisini veren) yasalar arasında 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının belirtilmediği görülmektedir.

Bu nedenle, Bakanlar Kurulu'nun, 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) fıkrası ile kendisine verilen yetkiyi, 2001/2698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullandığı yönündeki iddia hukuki dayanaktan yoksundur.

2001/2698 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesinin lafzı gayet açık olup, "12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile ek ve değişiklikleri .... yürürlükten kaldırılmıştır." hükmünü içermekte, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin kaldırıldığına ilişkin bir ifadeyi içermemektedir.

Bu nedenle, 2001/2698 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 4 üncü maddesinde yer alan "12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin eki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile ek ve değişiklikleri........ yürürlükten kaldırılmıştır." hükmü, 4684 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (e) bendi ile yapılan düzenlemeyi tamamlayıcı ve açıklayıcı nitelikte ve bu düzenlemeye paralel bir düzenleme olup, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi aynı Kanunun geçici  3 üncü maddesinin (a) fıkrası uyarınca genel bütçe geliri olarak tahsil edilmeye devam olunacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                         

                                                                                                            Başkan a.