Buradasınız

Özelge: Tütün Fonu

Özelge: Tütün Fonu

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6811-2
Tarih: 
20/11/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6811-2

KONU   : Tütün Fonu

 

 

........................................

 

İLGİ :   a) 22.08.2006 tarihli dilekçeniz.

            b) 20.09.2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde, Türkiye'den kati ihraç yoluyla Fransa'ya gönderilecek Türkiye menşeli tütünlerin orada işlendikten sonra yeniden tertip edilmiş tütün olarak serbest dolaşıma girmesi halinde tütün fonuna tabi tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (a/1) bendi ile yabancı tütün ve sigaralardan ithalat sırasında alınan mülga Tütün Fonu kesintisi uygulamasına bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümler çerçevesinde devam olunacağı ve doğrudan genel bütçeye gelir yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, 88/13208 sayılı Kararın değişik 1 inci maddesine göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CIF bedel üzerinden 3000 $/Ton; üretilmiş halde ithal edilen sigaraların ithalatında bünyesinde bulunan yabancı tütüne istinaden, 20 sigaralık paket başına CIF bedel üzerinden 0,40 $ Tütün Fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, yerli tütünlerin hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gönderilip işlendikten sonra tekrar yurda sokulması durumunda sadece işleme faaliyetinden dolayı meydana gelen ağırlık artışından tütün fonu alınmakta olup kati ihraç yoluyla yurt dışına gönderilen tütünlerde bu durum söz konusu olmadığından Şirketinizce Fransa'ya ihraç edilen tütünlerin tekrar ithalinin yapılması durumunda bu tütünler yabancı tütün olarak değerlendirilecektir.

Buna göre, Türkiye'den kati ihraç yoluyla Fransa'ya gönderilen tütünlerin tekrar ithal edilmesi durumunda 88/13208 sayılı Karar uyarınca yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün CIF bedeli üzerinden ton başına 3000 $ tütün fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

      Başkan a.