Buradasınız

Özelge: Yazılım projesi kapsamında yapılan ödemelerin faydalı ömrü ve amortismanı hk.

Özelge: Yazılım projesi kapsamında yapılan ödemelerin faydalı ömrü ve amortismanı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-94
Tarih: 
18/08/2011
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-94

18/08/2011

Konu

:

Yazılım projesi kapsamında yapılan ödemelerin faydalı ömür esasına göre kaç yılda amorti edileceği

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; mevcut bankacılık sisteminizin değiştirilmesi ve bu amaçla yurtdışından yazılım paketi satın alınmasının planlandığı, sistem değişikliği için lisans satın alınması, bilgisayar programı oluşturulması ve geliştirilmesi yönünde yatırımlar yapılacağı, söz konusu yazılım projesinin kurulum aşamasının 18-24 ay arasında süreceğinin tahmin edildiği belirtilerek, mevcut bankacılık sisteminizin değiştirilmesi sebebiyle yapılacak yatırımların amortisman uygulamasında dikkate alınması gereken faydalı ömürlerinin; bahse konu lisans ve bilgisayar yazılımlarının birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek, lisans  için 15 yıl, bilgisayar yazılımları için 3 yıl olarak mı veya tamamının bilgisayar yazılımı kabul edilip 3 yıl mı yoksa tamamının lisans ile bağlantılı yatırımlar olarak değerlendirilip 15 yıl mı olacağı  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder." hükmü yer almaktadır.

            Adı geçen Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinde ise; "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini  Maliye Bakanlığı'nın tespit ve ilan edeceği  oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.

            Bahse konu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür  ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Buna göre; bilgisayar yazılımlarının faydalı ömrü ve amortisman oranı; 339, 365, 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik  333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin "4. Bilgi Sistemleri" ayırımının "4.3-Bilgisayar Yazılımları" başlıklı alt ayrımında 3 yıl ve % 33,3 olarak, gayrimaddi hakların faydalı ömrü ve amortisman oranı ise "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen  diğer haklar (işletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri" ayrımında; 15 yıl ve % 6,66 olarak tespit edilmiştir.

            Bahse konu 333 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliğinin "4-3" bölümünde, bilgisayar yazılımları tanımlanmaksızın genel olarak ifade edilmiş olup bu kapsamda değerlendirilmesi gereken iktisadi kıymetlerin neler olduğu ayrıca belirlenmemiştir. Söz konusu Tebliğde yer alan ifadeden, teknik anlamda "bilgisayar yazılımı" olarak değerlendirilecek bütün iktisadi kıymetlerin amortisman süresinin 3 yıl olduğu anlaşılmaktadır. Literatürde bilgisayar yazılımı; hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların işlerini yapmak için gerekli olan programlar şeklinde tanımlanmaktadır. Benzer ve daha kapsayıcı bir tanım olarak, bilgisayar üzerinde yer alan fiziksel tüm unsurlar donanım, geri kalan programlama unsurlarının tamamı ise yazılım olarak nitelendirilmektedir.

           Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, lisans olarak satın alınan iktisadi kıymetler gayrimaddi hak kapsamında 15 yıl, yazılım olarak satın alınan iktisadi kıymetler 3 yıl içerisinde amortismana tabi tutulacaktır.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.