Buradasınız

422 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

422 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No: 
28514 (4.Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi: 
31/12/2012

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

EK-1

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK
ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO - KONUSU

2013 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

1.800

 

 

3- İlanın;

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

 

1.800-180.000

 

180.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

21

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

- Alış tutarı

- Satış tutarı

 

150.000

200.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

80.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

150.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

800

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,10

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

800

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

- Diğer vergilerde

9,40

19

MADDE 352-

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

110

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

70

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

35

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle