Buradasınız

29 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

29 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

Resmi Gazete No: 
20782
Resmi Gazete Tarihi: 
10/02/1991
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir." hükmü mevcuttur.

Anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "Z" raporlarının alınması ve muhafazası ile ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle verilen fişler hakkında aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. "Z" Raporlarının Alınması ve Muhafazası:

3100 sayılı Kanun uyarınca kullanılan ödeme kaydedici cihazlarda yer alan ve vergi matrahının tayinine esas olan bilgiler, rulolarda ve "Z" raporunun (günlük kapanış fişinin) alınmasıyla mali hafızada kayıt altına alınmaktadır.

Ödeme kaydedici cihazların Kanun ve Genel Tebliğlerle belirlenen fonksiyonlarına uygun olarak kullanılması, mali bilgilerin istenildiği şekilde günü gününe kayıt altında tutularak muhafazası ve kontrolünün sağlanması bakımlarından; ödeme kaydedici cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılan her bir iş günün sonunda mutlaka "Z" raporu alınması ve alınan bu raporların müteselsil sıra numarasına göre kayıt ruloları ile birlikte Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza edilmesine ilişkin hükümlerinde yer alan süreler içerisinde saklanması gerekmektedir. Şu kadar ki katma değer vergisi beyannamesi henüz verilmemiş olan günlere ait "Z" raporlarının işletmede saklanması zorunlu olup, beyannamesi verilen dönemlerle ilgili "Z" raporlarının ise işletme dışında (büro vs.. gibi) bir yerde bulundurulması ve muhafazası mümkündür.

Söz konusu "Z" raporunun alınmasını gerektiren süre, bir gün içerisindeki faaliyeti (saat 00'dan 24'e kadar geçen süredeki satışları) kapsamaktadır. Ancak günün sonunda gece saat 24'den sonra da bir süre açık kalan işletmelerde, saat 24'den sonra gerçekleştirilen satışlar, tarih olarak bir sonraki güne kalmakla beraber, bir önceki gün başlatılmış olan faaliyetin uzantısı diğer bir ifade ile devam niteliğindedir.

Bu nedenle, gece saat 24'den sonra bir süre daha faaliyetine devam eden mükellefler günlük olarak almak zorunda oldukları "Z" raporlarını, faaliyetlerinin bitiş saatinde (işletme gece saat 03'de kapanmışsa 03'de, 04'de kapamışsa 04'de) alacaklardır.

Gece saat 24'den sonra alınan bu günlük "Z" raporlarının üzerinde yazılı hasılat, cihazın kullanılmaya başlandığı günün ("Z" raporunun alındığı tarihe göre bir önceki günün) hasılatı olarak değerlendirilecektir.

2. Silik ve Okunaksız Fiş Verilmemesi:

3100 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğlerde açıkça belirtildiği üzere, Vergi Usul kanununa göre perakende satış vesikası olarak kabul edilen ödeme kaydedici cihaz satış fişlerinde; diğer bilgilerin yanında mükellefin, adı soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, satılan malların cinsi ve tutarı gibi bilgilerin, eksiksiz ve kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde yeralması gerekmektedir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verdikleri fişlerde, söz konusu bilgiler tam ve açık olarak yeralmayan, değer bir ifade ile gerekli bilgileri ihtiva etmeyen, silik veya okunaksız satış fişlerini veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulmaması dolayısiyle ceza kesilmektedir.

Buna göre, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri bakımından, ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarına; satışını yaptıkları mal cinslerini, buna isabet eden katma değer vergisi oranı ile vergi iadesi uygulamasını da dikkate alarak anlaşılabilir bir şekilde programlatmaları ve cihazlarının mürekkepli şeritlerini zamanında değiştirerek (arızalı ise onarımını yaptırarak) müşterilerine gerekli bilgilerin tamamını ihtiva eden, herkesçe kolaylıkla okunup, anlaşılabilen fişleri vermeleri gerekmektedir.

Tebliğ olunur.