Buradasınız

Özel  Tüketim  Vergisi (ÖTV) Genel  Tebliğleri  ekinde  yer  alan taahhütnameler

Özel  Tüketim  Vergisi (ÖTV) Genel  Tebliğleri  ekinde  yer  alan taahhütnameler

Tarih: 
10/04/2007
Sayı: 
DV-17/2007-1/ÖTV Genel Tebliğleri Eki Taahhütnameler

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Damga Vergisi Sirküleri/17

 

Konusu                         :

Özel  Tüketim  Vergisi (ÖTV) Genel  Tebliğleri  ekinde  yer  alan taahhütnameler.

Tarihi                           :

10.04.2007

Sayısı                            :

DV-17/2007-1/ÖTV Genel Tebliğleri Eki Taahhütnameler.

İlgili olduğu maddeler:

 

488 sayılı Kanunun 1 inci ve 10 uncu maddeleri, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrası

1-Giriş

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı; nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği, bu Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

3- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri Ekinde Yeralan Taahhütnamelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması

15 nolu Damga Vergisi Sirkülerinde özel tüketim vergisi uygulamasına ilişkin olarak mükelleflerce vergi dairesine verilmek üzere belli parayı ihtiva eden bir taahhütname düzenlenmesi halinde, söz konusu kağıdın ihtiva ettiği bu tutar üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması; 5281 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile 01.01.2005 tarihinden itibaren belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnamelerden damga vergisi aranılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın katma değer vergisinin damga vergisi matrahına dahil edilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi uygulaması aşağıda açıklanmıştır:

- 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:2)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, satın alınan ürünün (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

- 3 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:13)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, satın alınan ürünün (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

- 3 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "(I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yeralan Malların İthalinde Gümrük İdaresine Verilecek Talep ve Taahhütname (EK:14)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, ithal edilen/ithalatçıdan satın alınan ürünün (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

- 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun  8 inci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrası Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:17)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, satın alınan baz yağının (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

- 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "13.11.2003 Tarih ve 2003/6467 Sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun 8 inci Maddesinin (2) Numaralı Fıkrası Uyarınca Teslim Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:18)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, satın alınan baz yağının (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

- 5 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "13.11.2003 tarih ve 2003/6467 sayılı BKK Çerçevesinde ÖTV Kanununun  5 inci maddesinin (1) Numaralı Fıkrası Uyarınca İhraç Edilecek Madeni Yağların İmalinde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Baz Yağlara İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:19)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, satın alınan baz yağının (KDV hariç) toplam tutarı teşkil etmektedir.

-  6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden ÖTV'si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (EK:1)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, yakıtların cinslerine göre talep edilen azami miktarları ile ÖTV'si indirilmiş fiyatlarının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutar teşkil etmektedir.

- 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "01.07.2003 Tarih ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden ÖTV'si Sıfırlanmış Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiracılar için) (EK:2)" başlıklı kağıt, damga vergisine tabi olup verginin matrahını, yakıtların cinslerine göre talep edilen azami miktarları ile ÖTV'si indirilmiş fiyatlarının çarpımı sonucu bulunacak (KDV hariç) tutar teşkil etmektedir.

- 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi (EK:3)" başlıklı kağıdın, belli ve hesap edilebilir bir tutar içermemesi nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekir.

- 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "Biyoetanol Üretim Taahhütnamesi (EK:2)" başlıklı kağıdın, belli ve hesap edilebilir bir tutar içermemesi nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekir.

- 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname (EK:1)" başlıklı kağıdın, belli ve hesap edilebilir bir tutar içermemesi nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekir.

Öte yandan, damga vergisine tabi olup satın alınan ya da ithal edilen malla ilgili olarak "Ölçü Birimi", "Birim Fiyatı" ve "Toplam Tutarı" bölümleri doldurulmayan, yalnızca "İlgili Faturanın Tarih ve Numarası" bölümü doldurulan taahhütnamelerin ise atıfta bulunduğu faturada yer alan (KDV hariç) tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                                               Osman ARIOĞLU

                                                                                       Gelir İdaresi Başkanı

 

10/04/2007 tarih ve 17 Seri No.lu Damga Vergisi Sirküleri Danıştay 9 uncu Daire Başkanlığının 19/10/2015 tarih ve Esas No:2013/867, Karar No:2015/10942 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar Başkanlığımızca Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edilmiş olup, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 28/09/2016 tarih ve Esas No:2016/567, Karar No:2016/807 sayılı kararı ile temyiz istemimiz reddedilmiştir.