Buradasınız

B.K.K. No 2014/6881

B.K.K. No 2014/6881

No: 
2014/6881
Resmi Gazete Tarihi: 
17/10/2014
Resmi Gazete No: 
29148
 

Ekli "Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/9/2014 tarihli ve 94653 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZININ AEROSOL ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ OLDUĞUNUN TESPİTİ HALİNDE UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ BELİRLENMESİNE

DAİR KARAR

 

Vergi tutarı

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel  Tüketim Vergisi Kanununa  ekli  (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen  2711.19.00.00.11 G.T.İ.P numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"  isimli malın vergi tutarı, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır.

(2) Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3- (1) 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

                                   Tarihi                                                                        Sayısı

27/2/2010

27506