Buradasınız

Özelge: Yurt dışından sağlanan kredinin kısım kısım kullanılması ve söz konusu kredi geri ödemelerinin kısım kısım gerçekleştirilmesi hk.

Özelge: Yurt dışından sağlanan kredinin kısım kısım kullanılması ve söz konusu kredi geri ödemelerinin kısım kısım gerçekleştirilmesi hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
14/07/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                     

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

 

.....

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, bir müşterinizin bankanız aracılığı ile yurt dışından sağlayacağı kredinin kısım kısım kullandırılacağı, söz konusu kredi geri ödemelerinin kısım kısım gerçekleştirileceği ve kısmi gerçekleşecek kredi geri ödeme tutarlarının kullanım tutarları ile aynı olmayacağı bildirilerek; bu krediye ilişkin bankanızca hazırlanan ve dilekçeniz ekinde yer alan ortalama vade hesabı örneğinin uygun olup olmadığı, hesaplama sonucunda bulunacak kredi vadesinin bir yıldan fazla olması durumunda, tüm kısmi kullanımların aynı uzun vadeli kredi numarası altında izlenip kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ve benzer hesaplamanın 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 3'üncü maddesinin 16'ncı bendi kapsamındaki krediler için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler üzerinden % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (Fiduciary işlemler hariç) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Tebliğin 3'üncü maddesinin  (16) numaralı bendinde ise "Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumları ile bu ülkelerin kredi garanti programları çerçevesinde, yapılacak ithalatın finansmanında kullanılmak üzere bankaların borçlu sıfatıyla sağladıkları kredilerin ortalama vadesi asgari 1 yıl olmak kaydıyla, ithalatçıya kullandırılan kısmı" fon kesintisi uygulanmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (6) numaralı bölümünde, ortalama vadenin, anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacağı, diğer bir anlatımla, kredinin geri ödenen anapara taksitlerinin kullanımda kalma süreleri ile ağırlıklandırılacağı ve bu tutarın kredi toplamına bölüneceği açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla, konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan alınan 22.05.2008 tarih ve 30935 sayılı yazıda, "Garanti Bankası A.Ş'nin yazısı ve eki ortalama vade hesaplamasına ilişkin örneğindeki kısım kısım kullandırılan ve geri ödemesi de kısım kısım yapılan krediye ilişkin ortalama vade hesaplama yönteminin 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı talimatımızda açıklanan yöntemle uyumlu olduğu düşülmektedir" açıklamasına yer verilmiştir. Bu tür kredilere aracılık edilmesi durumunda, kısmi kredi kullanımlarının tarihleri ile geri ödeme tarihlerini gösteren ödeme planının çerçeve sözleşme ile birlikte kullandırıma aracılık eden bankanıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kısım kısım kullandırılıp geri ödemeleri kısım kısım yapılan kredilerle ilgili olarak 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 3'üncü maddesinin 16'ncı bendinde belirtilen istisna hükmü için de ortalama vadenin hesabında aynı yöntemin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 19.06.2008 tarih ve 35537 sayılı yazısında, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredilere ilişkin dış borç istatistiklerinin Bankalarınca izlenebilmesi amacıyla, işlemlere aracılık eden bankalar tarafından her bir kredi anlaşması için bir kredi numarası verildiği ve ilgili kredi anlaşması çerçevesinde tüm kısmi kullanım ve geri ödeme ayrıntılarının bu kredi numarası esas alınarak Bankalarına bildirildiği ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                  

 

 

 Başkan a.