Buradasınız

Özelge: Yurtdışı kullanılan kredi ile ilgili olarak kreditör değişikliği yapılması durumunda kredi tutarına KKDF hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Özelge: Yurtdışı kullanılan kredi ile ilgili olarak kreditör değişikliği yapılması durumunda kredi tutarına KKDF hesaplanıp hesaplanmayacağı hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[230]-15979
Tarih: 
20/02/2015
 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :70903105-165.01.03[230]-15979                                                                20/02/2015

Konu :Yurt dışı kredi

                                                                       ...........................

 

İlgi : ....... tarihli ve ..... sayılı yazınız.

 İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ...... A.Ş. ne ait ....... tarihli özelge talep formunda, firmalarınca 13.06.2013 tarihinde yurt dışından 21.000.000 $ tutarında 10 yıl vadeli döviz kredisi kullanıldığı, kullanılan kredi vadesinin 3 yıldan uzun olması nedeniyle kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmadığı, geçen süre içerisinde 4.670.750 $ tutarında kredi taksit ödemesi yapıldığı, kullanılan kredinin vadesi içinde kalmak koşuluyla yurt içinde mukim bir bankadan kredi kullanılıp yurt dışı kredinin kalan borç tutarının yurt dışındaki kreditöre transfer edildiği belirtilerek kredinin kullanımından 18 ay sonra yapılan bu kreditör değişikliği işleminde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilmekte olup, konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü aşağıda yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde belirtilen işlemlere ilişkin olarak 2/1/2013 tarihinde yürürlüğe giren 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrasında, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) KKDF oranı,

- Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3,

- Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1,

- Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5,

- Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0,

olarak yeniden tespit edilmiştir.

Öte yandan, T.C. Merkez Bankası'nın 05.08.1996 tarihli ve 96/2 sayılı Genelgesinin (6) numaralı bölümünde, ortalama vadenin, anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacağı, diğer bir anlatımla, kredinin geri ödenen anapara taksitlerinin kullanımda kalma süreleri ile ağırlıklandırılacağı ve bu tutarın kredi toplamına bölüneceği açıklamasına yer verilmiştir.

Bu itibarla, yurt dışından kullanılan kredi üzerinden fon kesintisi yapılmama halinin devam edebilmesi için kredinin tamamının kapatılması amacıyla yurt dışına herhangi bir para ödemesinde bulunulmaması, kredinin vade yapısının bozulmaması başka bir ifade ile ortalama vadenin üç yılın altına düşmemesi gerekmektedir. Sözleşmenin diğer şartlarında değişiklik yapılması durumunda KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, yurt dışından kullanılan bir kredinin yurt dışına para transferi yapılmaksızın alacaklısının veya borçlusunun değişmesi durumunda da KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Buna göre, yurt dışından kullanılan üç yıldan uzun vadeli bir kredinin, kredinin kullanıldığı tarihten itibaren üç yıl içinde yurt dışına para transferi yapılarak kapatılması halinde söz konusu kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, kredinin kullanılma tarihi ile kapatılma tarihi arasında geçen süre için geriye dönük olarak cezalı KKDF kesintisi yapılacağı tabiidir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

 

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı