Buradasınız

Özelge: Konutu teminat göstermek kaydıyla kullanacakların krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…..

Özelge: Konutu teminat göstermek kaydıyla kullanacakların krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında…..

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
22/02/2008
 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

KONU: K.K.D.F.

 

............................A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

................................

 

 

İlgi: ..................... tarih ve ................... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, bir kooperatif tarafından inşa edilen konutlardan hisse almış olan kooperatif üyelerinin devraldıkları hisseye tekabül eden konutun inşaatının tamamlanması, tadil edilmesi ya da eklentilerinin yapılmasını sağlamak üzere bankalardan kullanacakları krediler ile tamamlanmamış konutları satın alan gerçek kişi tüketicilerin konutlarının inşaatının tamamlanmasını teminen, sahip oldukları konutu teminat göstermek kaydıyla kullanacakları krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğin 3 üncü maddesinde, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredilerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 30.05.2005 tarih ve 4882 sayılı yazısında, gerçek kişi tüketicilere mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilişkili olmayan amaçlarla inşa halindeki konutlar ile konutun ipotek gösterilmesi şartıyla tadilat ve eklentileri için kullandırılar krediler kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak krediler arasında değerlendirilmiştir.

Buna göre, tamamlanmamış konutları satın almış olan gerçek kişi tüketiciler tarafından bu  konutların inşaatının tamamlanmasını teminen, sahip oldukları konutu teminat göstermek kaydıyla bankanızdan kullanacakları krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekir. Ancak, söz konusu kredilerin gerçek kişilerin konutlarının inşaatının tamamlanmasına yönelik olarak kullanılması ve bu amacı gerçekleştirmeye yetecek miktarla sınırlı tutulması hususlarının krediyi kullandıran bankanız tarafından değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu değerlendirmenin gerçek durumu yansıtmaması ya da kredinin tamamının yapılan harcamalarda kullanıldığının tevsik edilememesi halinde bankanızın sorumlu tutulacağı tabiidir.

Ayrıca, kooperatif üzerine kayıtlı konutun teminat gösterilmesi ve kooperatif üyesinin hisse sahibi olduğunun tevsik edilmesi şartıyla bir kooperatif tarafından inşa edilen konutlardan hisse almış olan kooperatif üyelerinin devraldıkları hisseye tekabül eden konutun inşaatının tamamlanması, tadil edilmesi ya da eklentilerinin yapılmasını sağlamak üzere bankanızdan kullanacağı krediler üzerinden de kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak, inşaatın tamamlanması tadil edilmesi ya da eklentilerinin yapılması için sağlanan kredilerin bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli miktarı aşmaması ve yukarıdaki paragrafta ifade edilen hususların dikkate alınması gerekmektedir

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

Başkan a.