Buradasınız

Özelge: Bankaya ait gayrimenkullerin vadeli olarak satışlarına ilişkin taksit tutarları ve gecikme faizlerinin diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında…

Özelge: Bankaya ait gayrimenkullerin vadeli olarak satışlarına ilişkin taksit tutarları ve gecikme faizlerinin diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
10/11/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

         

                           

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

.............................. BANKASI T.A.O.

Genel müdürlük

..............................

 

İlgi    :  .............. tarih ve ............. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Bankanıza ait gayrimenkullerin vadeli satışlarına ilişkin taksit tutarı ve gecikme faizi hesaplamalarında hangi oranda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı konusunda tereddüde düşülmüş olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 48'inci maddesinde, "Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır." hükmü yer almaktadır.

Bu sebeple, bankanıza ait  gayrimenkullerin vadeli olarak satılan tutarları bankanız bakımından bir alacak teşkil ettiğinden, söz konusu tutarın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, bankanıza ait  gayrimenkullerin vadeli olarak satışlarına ilişkin taksit tutarları ve gecikme faizlerinin diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu krediler için % 0 (sıfır) oranı belirlenmiş olduğundan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

 Başkan a.