Buradasınız

- KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER

Resmi Gazete No: 21553 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 15 Nisan, 1993 Adı: UID: 1669CO7W7ZPVJXBW
İçerik:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında, "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü mevcuttur.

Anılan hüküm ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak;

1. Nakliye Komisyoncuları,

2. Plastik Doğramacıları,

3. Mobilyacılar,

hizmet ifaları ve satışlarını genel olarak, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde bulunmaları nedeniyle bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununda geçen belgeleri kullanmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında, "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü mevcuttur.

Anılan hüküm ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak;

1. Nakliye Komisyoncuları,

2. Plastik Doğramacıları,

3. Mobilyacılar,

hizmet ifaları ve satışlarını genel olarak, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde bulunmaları nedeniyle bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununda geçen belgeleri kullanmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında, "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü mevcuttur.

Anılan hüküm ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak;

1. Nakliye Komisyoncuları,

2. Plastik Doğramacıları,

3. Mobilyacılar,

hizmet ifaları ve satışlarını genel olarak, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde bulunmaları nedeniyle bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanununda geçen belgeleri kullanmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır.

Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 21390 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 30 Ekim, 1992 Adı: UID: 1AR7J2XXL1ITNV9U
İçerik:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz" hükmü yeralmaktadır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

1. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru gibi).

2. Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla).

3. Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler).

Şu kadar ki bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz" hükmü yeralmaktadır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

1. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru gibi).

2. Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla).

3. Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler).

Şu kadar ki bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz" hükmü yeralmaktadır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

1. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan Tabipler (Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru gibi).

2. Elektrikli, Elektronik ve Mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (Harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla).

3. Oto Komisyoncuları (Motorlu Kara Taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler).

Şu kadar ki bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 20226 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 19 Temmuz, 1989 Adı: UID: 1M7IK13CO8N4M9FD
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satış yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 100.000 liralık had, 18 Mayıs 1989 gün ve 1989/14155 sayılı Kararname Eki Karar ile 1 Ağustos 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 300.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 300.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi hükmüne göre birinci ve ikinci sınıf tacirler, serbest meslek erbabı ve bu maddede sayılan diğer kişiler kendi aralarındaki alım-satımlarda mutlaka fatura düzenleyeceklerdir. Bunların satmak veya işletmelerinde kullanmak amacıyla satın aldıkları malları perakende satış fişi ile belgelendirmeleri mümkün olmayıp, mutlaka fatura almaları gerekmektedir. Diğer bir anlatımla tacirler, serbest meslek erbabı ve maddede sayılan diğer kişiler perakende satış fişlerine dayanarak bir harcamayı defterlerine kaydedemezler.

Yazar kasa fişlerinin tacirler tarafından giderlerin belgelendirilmesinde kullanılmaması kanununun gereği olduğu gibi, bunların defterlere kaydedilmesi halinde defterlerin tutulma amacına da ulaşılamaz. Zira bu fişlerde faturada yer alması gereken bilgilerin tümü bulunmamaktadır. Bir faturanın gider olarak deftere işlenmesi halinde bu giderin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü son derece kolaydır. Çünkü faturada satın alınan malın cinsi ve miktarı açıkça belli olduğu için bu malın işletmede kullanılıp kullanılmadığının tesbiti kolaylıkla yapılabilmekte, oysa yazar kasa fişlerinde, satınalınan malın cinsi, miktarı ve birim fiyatları açık olarak kayıtlı bulunmadığı gibi, müşterinin adı ve açık adresinin de kaydedilmesi imkansız olduğundan bu tesbit yapılamamaktadır. Bu ise satınalanın söz konusu malların gerçekten işletme için alınıp alınmadığının tesbit imkânını ortadan kaldırmaktadır.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, 100.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar 300.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunması halinde, bu satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz alacaklar ve söz konusu cihazları (iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde) bağlı oldukları vergi dairesine kayıt ettirmek ve "ödeme kaydedici cihazlara ait levha" yı almak suretiyle 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellef, bedeli 300.000 liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak, daha önceki Tebliğlerde de belirtildiği gibi elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını geçici bir süre için fiilen imkansız kılan bu süreler içerisinde gerçekleşen satışlarda, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satış yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 100.000 liralık had, 18 Mayıs 1989 gün ve 1989/14155 sayılı Kararname Eki Karar ile 1 Ağustos 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 300.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 300.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi hükmüne göre birinci ve ikinci sınıf tacirler, serbest meslek erbabı ve bu maddede sayılan diğer kişiler kendi aralarındaki alım-satımlarda mutlaka fatura düzenleyeceklerdir. Bunların satmak veya işletmelerinde kullanmak amacıyla satın aldıkları malları perakende satış fişi ile belgelendirmeleri mümkün olmayıp, mutlaka fatura almaları gerekmektedir. Diğer bir anlatımla tacirler, serbest meslek erbabı ve maddede sayılan diğer kişiler perakende satış fişlerine dayanarak bir harcamayı defterlerine kaydedemezler.

Yazar kasa fişlerinin tacirler tarafından giderlerin belgelendirilmesinde kullanılmaması kanununun gereği olduğu gibi, bunların defterlere kaydedilmesi halinde defterlerin tutulma amacına da ulaşılamaz. Zira bu fişlerde faturada yer alması gereken bilgilerin tümü bulunmamaktadır. Bir faturanın gider olarak deftere işlenmesi halinde bu giderin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü son derece kolaydır. Çünkü faturada satın alınan malın cinsi ve miktarı açıkça belli olduğu için bu malın işletmede kullanılıp kullanılmadığının tesbiti kolaylıkla yapılabilmekte, oysa yazar kasa fişlerinde, satınalınan malın cinsi, miktarı ve birim fiyatları açık olarak kayıtlı bulunmadığı gibi, müşterinin adı ve açık adresinin de kaydedilmesi imkansız olduğundan bu tesbit yapılamamaktadır. Bu ise satınalanın söz konusu malların gerçekten işletme için alınıp alınmadığının tesbit imkânını ortadan kaldırmaktadır.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, 100.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar 300.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunması halinde, bu satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz alacaklar ve söz konusu cihazları (iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde) bağlı oldukları vergi dairesine kayıt ettirmek ve "ödeme kaydedici cihazlara ait levha" yı almak suretiyle 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellef, bedeli 300.000 liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak, daha önceki Tebliğlerde de belirtildiği gibi elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını geçici bir süre için fiilen imkansız kılan bu süreler içerisinde gerçekleşen satışlarda, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satış yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 100.000 liralık had, 18 Mayıs 1989 gün ve 1989/14155 sayılı Kararname Eki Karar ile 1 Ağustos 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 300.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 300.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi hükmüne göre birinci ve ikinci sınıf tacirler, serbest meslek erbabı ve bu maddede sayılan diğer kişiler kendi aralarındaki alım-satımlarda mutlaka fatura düzenleyeceklerdir. Bunların satmak veya işletmelerinde kullanmak amacıyla satın aldıkları malları perakende satış fişi ile belgelendirmeleri mümkün olmayıp, mutlaka fatura almaları gerekmektedir. Diğer bir anlatımla tacirler, serbest meslek erbabı ve maddede sayılan diğer kişiler perakende satış fişlerine dayanarak bir harcamayı defterlerine kaydedemezler.

Yazar kasa fişlerinin tacirler tarafından giderlerin belgelendirilmesinde kullanılmaması kanununun gereği olduğu gibi, bunların defterlere kaydedilmesi halinde defterlerin tutulma amacına da ulaşılamaz. Zira bu fişlerde faturada yer alması gereken bilgilerin tümü bulunmamaktadır. Bir faturanın gider olarak deftere işlenmesi halinde bu giderin gerçekten yapılıp yapılmadığının kontrolü son derece kolaydır. Çünkü faturada satın alınan malın cinsi ve miktarı açıkça belli olduğu için bu malın işletmede kullanılıp kullanılmadığının tesbiti kolaylıkla yapılabilmekte, oysa yazar kasa fişlerinde, satınalınan malın cinsi, miktarı ve birim fiyatları açık olarak kayıtlı bulunmadığı gibi, müşterinin adı ve açık adresinin de kaydedilmesi imkansız olduğundan bu tesbit yapılamamaktadır. Bu ise satınalanın söz konusu malların gerçekten işletme için alınıp alınmadığının tesbit imkânını ortadan kaldırmaktadır.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, 100.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar 300.000 liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunması halinde, bu satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihaz alacaklar ve söz konusu cihazları (iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde) bağlı oldukları vergi dairesine kayıt ettirmek ve "ödeme kaydedici cihazlara ait levha" yı almak suretiyle 1 Ağustos 1989 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellef, bedeli 300.000 liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak, daha önceki Tebliğlerde de belirtildiği gibi elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını geçici bir süre için fiilen imkansız kılan bu süreler içerisinde gerçekleşen satışlarda, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 18975 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 31 Aralık, 1985 Adı: UID: 1T3KFDVVUATJVG7Y
İçerik:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti:

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimseleri hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan on bin liralık had, 3239 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yüz bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli yüzbin liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde; ödeme kaydedici cihazlar kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, on bin liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar da 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yüzbin liranın altında mal veya hizmet satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, bedeli yüz bin liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını fiilen imkansız kılan süreler içerisinde gerçekleştirilen satışlar için, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.(*)

2. Ödeme Kaydedici Cihazların Fonksiyonları ve Kullanma Esasları:

Ödeme kaydedici cihazlar, I Seri No.lu Genel Tebliğin VI. bölümünde belirtilenlere ilaveten aşağıdaki fonksiyonları da yerine getirecek, mükellefler tarafından, bu esaslara uygun olarak kullanılacaktır. İmalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere cihazlarını söz konusu fonksiyonları yerine getirecek şekilde düzenleyeceklerdir.

a) 2 Seri No.lu Genel Tebliğin "ödeme kaydedici cihazların fonksiyonları" ile ilgili 6 ncı bölümünün (a) fıkrası değiştirilmiş ve aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazlar, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacak, yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergi ayıracak, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacaktır.

Bu nedenle, Bakanlığımızca cihazları onaylanmış bulunan imalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, satmak üzere ellerinde bulundurdukları ve daha önce mükellefler tarafından alınan ve halen kullanılmakta olan cihazlarını 1 Haziran 1986 tarihine kadar, farklı katma değer vergisi oranlarını dikkate almak suretiyle, en az dört departmanı vergi dahil satış tutarından vergiyi ayırabilecek şekilde işlem yapmak üzere düzenleyeceklerdir.

Cihazları onaylanan kuruluşlar, cihazlarını satışına söz konusu düzenlemeyi yapmadan da devam edebilecekler, ancak sattıkları bu cihazlarda da 1 Haziran 1986 tarihine kadar istenilen düzenlemeyi mutlak surette gerçekleştireceklerdir.

Anılan kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanmış bulunan cihazları alanlar, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süre içerisinde söz konusu düzenlemenin yapılmasını sağlayacaklardır. Bahis konusu düzenleme yapılıncaya kadar mükellefler, cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

İstenilen düzenleme çerçevesinde yeniden programlanan cihazların 1 Haziran 1986 tarihi beklenmeksizin satışı ve alıcı mükellefler tarafından kullanılması da mümkündür.

b) Cihazlar, harf programı yapmaya ve Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri gereği satış fişlerinde bulunması gereken mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, mal cinsleri ve katma değer vergisi oranları ile bunlarda, meydana gelebilecek değişiklik veya ilaveleri, mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle programlamaya elverişli olacaktır.

c) Cihaz bünyesinde yer alan mali hafıza, gün sayısı veya tarihi ile birlikte günlük kapama fişinde yazılı vergi dahil toplam satış tutarını (toplam hasılat) ve katma değer vergisi miktarını, kümülatif toplamlar veya her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekunların tek tek toplamı itibariyle gösterecek ve söz konusu bilgileri istendiğinde geçmişe ait herhangi bir gün veya dönem itibariyle verecektir.

d) Cihazlar, katma değer vergisi hesabında, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat ve artırımları matraha dahil edecek, ticari teamüllere uygun miktarlardaki iskontoları ise matrahtan düşecektir.

3. Cezalar:

3100 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan cezai hükümler 3239 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre;

a) Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedelini gerçek bedelin altında bir miktar olarak yazanlara, her bir belge için 5.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

b) Bir takvim yılı içinde her bir belgeye (ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerine) ilişkin olarak kesilecek cezasının toplamı, her bir tespit için 250.000 lirayı aşmamak üzere 2.500.000 lirayı geçmeyecektir.

c) Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesi hükmü uygulanmayacak aksine bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilecektir.

Diğer bir düzenleme ile de Vergi Usul Kanununun 38 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve "3100 Sayılı Kanun hükmü gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar" denilmiştir.

Bu hükme göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesi hükmü uyarınca haklarında mahkemelerce, bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetlerine hükmolunabilecektir. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfıyet gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

 

İçerik 1:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti:

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimseleri hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan on bin liralık had, 3239 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yüz bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli yüzbin liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde; ödeme kaydedici cihazlar kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, on bin liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar da 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yüzbin liranın altında mal veya hizmet satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, bedeli yüz bin liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını fiilen imkansız kılan süreler içerisinde gerçekleştirilen satışlar için, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.(*)

2. Ödeme Kaydedici Cihazların Fonksiyonları ve Kullanma Esasları:

Ödeme kaydedici cihazlar, I Seri No.lu Genel Tebliğin VI. bölümünde belirtilenlere ilaveten aşağıdaki fonksiyonları da yerine getirecek, mükellefler tarafından, bu esaslara uygun olarak kullanılacaktır. İmalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere cihazlarını söz konusu fonksiyonları yerine getirecek şekilde düzenleyeceklerdir.

a) 2 Seri No.lu Genel Tebliğin "ödeme kaydedici cihazların fonksiyonları" ile ilgili 6 ncı bölümünün (a) fıkrası değiştirilmiş ve aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazlar, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacak, yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergi ayıracak, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacaktır.

Bu nedenle, Bakanlığımızca cihazları onaylanmış bulunan imalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, satmak üzere ellerinde bulundurdukları ve daha önce mükellefler tarafından alınan ve halen kullanılmakta olan cihazlarını 1 Haziran 1986 tarihine kadar, farklı katma değer vergisi oranlarını dikkate almak suretiyle, en az dört departmanı vergi dahil satış tutarından vergiyi ayırabilecek şekilde işlem yapmak üzere düzenleyeceklerdir.

Cihazları onaylanan kuruluşlar, cihazlarını satışına söz konusu düzenlemeyi yapmadan da devam edebilecekler, ancak sattıkları bu cihazlarda da 1 Haziran 1986 tarihine kadar istenilen düzenlemeyi mutlak surette gerçekleştireceklerdir.

Anılan kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanmış bulunan cihazları alanlar, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süre içerisinde söz konusu düzenlemenin yapılmasını sağlayacaklardır. Bahis konusu düzenleme yapılıncaya kadar mükellefler, cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

İstenilen düzenleme çerçevesinde yeniden programlanan cihazların 1 Haziran 1986 tarihi beklenmeksizin satışı ve alıcı mükellefler tarafından kullanılması da mümkündür.

b) Cihazlar, harf programı yapmaya ve Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri gereği satış fişlerinde bulunması gereken mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, mal cinsleri ve katma değer vergisi oranları ile bunlarda, meydana gelebilecek değişiklik veya ilaveleri, mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle programlamaya elverişli olacaktır.

c) Cihaz bünyesinde yer alan mali hafıza, gün sayısı veya tarihi ile birlikte günlük kapama fişinde yazılı vergi dahil toplam satış tutarını (toplam hasılat) ve katma değer vergisi miktarını, kümülatif toplamlar veya her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekunların tek tek toplamı itibariyle gösterecek ve söz konusu bilgileri istendiğinde geçmişe ait herhangi bir gün veya dönem itibariyle verecektir.

d) Cihazlar, katma değer vergisi hesabında, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat ve artırımları matraha dahil edecek, ticari teamüllere uygun miktarlardaki iskontoları ise matrahtan düşecektir.

3. Cezalar:

3100 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan cezai hükümler 3239 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre;

a) Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedelini gerçek bedelin altında bir miktar olarak yazanlara, her bir belge için 5.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

b) Bir takvim yılı içinde her bir belgeye (ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerine) ilişkin olarak kesilecek cezasının toplamı, her bir tespit için 250.000 lirayı aşmamak üzere 2.500.000 lirayı geçmeyecektir.

c) Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesi hükmü uygulanmayacak aksine bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilecektir.

Diğer bir düzenleme ile de Vergi Usul Kanununun 38 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve "3100 Sayılı Kanun hükmü gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar" denilmiştir.

Bu hükme göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesi hükmü uyarınca haklarında mahkemelerce, bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetlerine hükmolunabilecektir. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfıyet gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

 

İçerik 2:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 Sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

1. Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti:

Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimseleri hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan on bin liralık had, 3239 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile yüz bin liraya yükseltilmiştir.

Buna göre, perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli yüzbin liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde; ödeme kaydedici cihazlar kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

Bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri başladığı halde, on bin liranın altında mal veya hizmet satışlarının bulunmaması sebebiyle ödeme kaydedici cihazları kullanmayanlar da 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren yüzbin liranın altında mal veya hizmet satışlarını belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanacaklardır.

Ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetinde olan mükellefler, bedeli yüz bin liranın altındaki mal veya hizmet satışları için, fatura istenmemesi halinde, ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerini verecekler, bunun dışında herhangi bir satış vesikası veya benzeri bir belge düzenlemeyeceklerdir. Ancak elektrik kesilmesi, arızalanma, bakım ve onarım gibi sebeplerle ödeme kaydedici cihaz kullanımını fiilen imkansız kılan süreler içerisinde gerçekleştirilen satışlar için, yalnızca bu sürelere münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenecektir.(*)

2. Ödeme Kaydedici Cihazların Fonksiyonları ve Kullanma Esasları:

Ödeme kaydedici cihazlar, I Seri No.lu Genel Tebliğin VI. bölümünde belirtilenlere ilaveten aşağıdaki fonksiyonları da yerine getirecek, mükellefler tarafından, bu esaslara uygun olarak kullanılacaktır. İmalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, daha önce onaylananlar da dahil olmak üzere cihazlarını söz konusu fonksiyonları yerine getirecek şekilde düzenleyeceklerdir.

a) 2 Seri No.lu Genel Tebliğin "ödeme kaydedici cihazların fonksiyonları" ile ilgili 6 ncı bölümünün (a) fıkrası değiştirilmiş ve aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Ödeme kaydedici cihazlar, katma değer vergisi hesabında münhasıran iç yüzde işlemi yapacak, yani vergi dahil olarak belirlenen satış tutarından vergi ayıracak, herhangi bir şekilde satış tutarının üzerine ayrıca katma değer vergisi hesaplamayacaktır.

Bu nedenle, Bakanlığımızca cihazları onaylanmış bulunan imalatçı veya ithalatçı kuruluşlar, satmak üzere ellerinde bulundurdukları ve daha önce mükellefler tarafından alınan ve halen kullanılmakta olan cihazlarını 1 Haziran 1986 tarihine kadar, farklı katma değer vergisi oranlarını dikkate almak suretiyle, en az dört departmanı vergi dahil satış tutarından vergiyi ayırabilecek şekilde işlem yapmak üzere düzenleyeceklerdir.

Cihazları onaylanan kuruluşlar, cihazlarını satışına söz konusu düzenlemeyi yapmadan da devam edebilecekler, ancak sattıkları bu cihazlarda da 1 Haziran 1986 tarihine kadar istenilen düzenlemeyi mutlak surette gerçekleştireceklerdir.

Anılan kanun hükümleri uyarınca mecbur oldukları için veya kendi istekleri üzerine Bakanlığımızca onaylanmış bulunan cihazları alanlar, cihazlarının bakım ve onarımı ile yetkili kılınan servis istasyonlarına başvuruda bulunarak belirtilen süre içerisinde söz konusu düzenlemenin yapılmasını sağlayacaklardır. Bahis konusu düzenleme yapılıncaya kadar mükellefler, cihazlarını mevcut haliyle kullanmaya devam edeceklerdir.

İstenilen düzenleme çerçevesinde yeniden programlanan cihazların 1 Haziran 1986 tarihi beklenmeksizin satışı ve alıcı mükellefler tarafından kullanılması da mümkündür.

b) Cihazlar, harf programı yapmaya ve Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümleri gereği satış fişlerinde bulunması gereken mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, mal cinsleri ve katma değer vergisi oranları ile bunlarda, meydana gelebilecek değişiklik veya ilaveleri, mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle programlamaya elverişli olacaktır.

c) Cihaz bünyesinde yer alan mali hafıza, gün sayısı veya tarihi ile birlikte günlük kapama fişinde yazılı vergi dahil toplam satış tutarını (toplam hasılat) ve katma değer vergisi miktarını, kümülatif toplamlar veya her bir günlük kapama fişine basılan ve karşılık teşkil eden yekunların tek tek toplamı itibariyle gösterecek ve söz konusu bilgileri istendiğinde geçmişe ait herhangi bir gün veya dönem itibariyle verecektir.

d) Cihazlar, katma değer vergisi hesabında, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat ve artırımları matraha dahil edecek, ticari teamüllere uygun miktarlardaki iskontoları ise matrahtan düşecektir.

3. Cezalar:

3100 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan cezai hükümler 3239 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre;

a) Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle verilmesi gereken fişleri vermeyen veya bedelini gerçek bedelin altında bir miktar olarak yazanlara, her bir belge için 5.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

b) Bir takvim yılı içinde her bir belgeye (ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişlerine) ilişkin olarak kesilecek cezasının toplamı, her bir tespit için 250.000 lirayı aşmamak üzere 2.500.000 lirayı geçmeyecektir.

c) Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde Vergi Usul Kanununun 336 ncı maddesi hükmü uygulanmayacak aksine bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilecektir.

Diğer bir düzenleme ile de Vergi Usul Kanununun 38 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve "3100 Sayılı Kanun hükmü gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına müsaade edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar" denilmiştir.

Bu hükme göre, mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici cihazları kullanmaya başlama tarihine kadar almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya bozuk olduğunu bildiği cihazları başkalarının kullanmasına müsaade edenler, bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesi hükmü uyarınca haklarında mahkemelerce, bir aydan bir yıla kadar hapis cezası ve bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetlerine hükmolunabilecektir. Ayrıca masraf hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfıyet gazete çıkan yerlerde gazete ile çıkmayan yerlerde mutad vasıtalarla ilan edilecektir.(*)

Tebliğ olunur.

 

Resmi Gazete No: 20934 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 19 Temmuz, 1991 Adı: UID: 26L7UBII6PAEF4VH
İçerik:
 
Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 8 Haziran 1991 tarihine kadar 300.000 TL_ olarak uygulanan 100.000 liralık had, 17 Mayıs 1991 gün ve 91/1856 sayılı Karar ile 8 Haziran 1991 tarihinden geçerli olmak üzere 500.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 500.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber herbir mal veya hizmet satışının bedeli 300.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında kalan mükelleflerin de 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 28 Seri No lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde "Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (8 Haziran 1991 tarihinden sonra) bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde" başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakiler bedeli 500.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları taktirde bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışların tamamı Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 500.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 8 Haziran 1991 tarihine kadar 300.000 TL_ olarak uygulanan 100.000 liralık had, 17 Mayıs 1991 gün ve 91/1856 sayılı Karar ile 8 Haziran 1991 tarihinden geçerli olmak üzere 500.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 500.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber herbir mal veya hizmet satışının bedeli 300.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında kalan mükelleflerin de 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 28 Seri No lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde "Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (8 Haziran 1991 tarihinden sonra) bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde" başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakiler bedeli 500.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları taktirde bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışların tamamı Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 500.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 8 Haziran 1991 tarihine kadar 300.000 TL_ olarak uygulanan 100.000 liralık had, 17 Mayıs 1991 gün ve 91/1856 sayılı Karar ile 8 Haziran 1991 tarihinden geçerli olmak üzere 500.000 liraya yükseltilmiştir.

Buna göre perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 500.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber herbir mal veya hizmet satışının bedeli 300.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında kalan mükelleflerin de 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 28 Seri No lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde "Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (8 Haziran 1991 tarihinden sonra) bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde" başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakiler bedeli 500.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları taktirde bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Satışların tamamı Vergi Usul Kanunun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışının bedeli 500.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 22621 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 25 Nisan, 1996 Adı: UID: 2CIL9IPKWKJEQFNJ
İçerik:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri no.lu genel tebliğde; yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin (tebliğde maddeler halinde sayıldığı şekilde) işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.

Anılan Kanunun 10. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlaması ile ilgili bahse konu süre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz temininde karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak, münhasıran kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

Buna göre, 36 seri no.lu genel tebliğde sayılan nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanılması gereken mükellefler, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak, cihazlarını (işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme vb. tarihinden itibaren) 60 gün içinde alıp kullanmaya başlayacaklardır. Bu genel tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başlaması ile ilgili 30 günlük süresi dolan ancak, 60 günlük süresi dolmamış olanlar da yeniden belirlenen bu süreden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, 36 seri no.lu genel tebliğin yayımlandığı 12.11.1991 tarihinden bu genel tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, kalkınmada öncelikli olan ve olmayan tüm yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerden, süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları halde (incelemesinin devam etmekte olması ve diğer sebeplerle) henüz Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmemiş olanlar cihazlarını 60 gün içinde almış bulunmaları şartıyla, 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesine göre Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmeyecekler ve haklarında herhangi bir vergi cezası uygulanmayacaktır.

Şu kadar ki, bu tebliğin yayımından itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mükellefler için yukarıda açıklandığı şekilde 60 gün, kalkınmada öncelikli olmayan diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise eskiden olduğu gibi 30 gün içinde başlayacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri no.lu genel tebliğde; yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin (tebliğde maddeler halinde sayıldığı şekilde) işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.

Anılan Kanunun 10. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlaması ile ilgili bahse konu süre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz temininde karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak, münhasıran kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

Buna göre, 36 seri no.lu genel tebliğde sayılan nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanılması gereken mükellefler, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak, cihazlarını (işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme vb. tarihinden itibaren) 60 gün içinde alıp kullanmaya başlayacaklardır. Bu genel tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başlaması ile ilgili 30 günlük süresi dolan ancak, 60 günlük süresi dolmamış olanlar da yeniden belirlenen bu süreden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, 36 seri no.lu genel tebliğin yayımlandığı 12.11.1991 tarihinden bu genel tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, kalkınmada öncelikli olan ve olmayan tüm yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerden, süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları halde (incelemesinin devam etmekte olması ve diğer sebeplerle) henüz Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmemiş olanlar cihazlarını 60 gün içinde almış bulunmaları şartıyla, 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesine göre Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmeyecekler ve haklarında herhangi bir vergi cezası uygulanmayacaktır.

Şu kadar ki, bu tebliğin yayımından itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mükellefler için yukarıda açıklandığı şekilde 60 gün, kalkınmada öncelikli olmayan diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise eskiden olduğu gibi 30 gün içinde başlayacaktır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, Katma Değer vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 seri no.lu genel tebliğde; yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin (tebliğde maddeler halinde sayıldığı şekilde) işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlayacağı açıklanmıştı.

Anılan Kanunun 10. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlaması ile ilgili bahse konu süre, mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz temininde karşılaşabilecekleri güçlükler nazara alınarak, münhasıran kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.

Buna göre, 36 seri no.lu genel tebliğde sayılan nedenlerle ödeme kaydedici cihaz kullanılması gereken mükellefler, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak, cihazlarını (işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme vb. tarihinden itibaren) 60 gün içinde alıp kullanmaya başlayacaklardır. Bu genel tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin başlaması ile ilgili 30 günlük süresi dolan ancak, 60 günlük süresi dolmamış olanlar da yeniden belirlenen bu süreden yararlanabileceklerdir.

Öte yandan, 36 seri no.lu genel tebliğin yayımlandığı 12.11.1991 tarihinden bu genel tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, kalkınmada öncelikli olan ve olmayan tüm yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerden, süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları halde (incelemesinin devam etmekte olması ve diğer sebeplerle) henüz Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilmemiş olanlar cihazlarını 60 gün içinde almış bulunmaları şartıyla, 3100 sayılı Kanunun mükerrer 8/1. maddesine göre Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilmeyecekler ve haklarında herhangi bir vergi cezası uygulanmayacaktır.

Şu kadar ki, bu tebliğin yayımından itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyet gösteren mükellefler için yukarıda açıklandığı şekilde 60 gün, kalkınmada öncelikli olmayan diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için ise eskiden olduğu gibi 30 gün içinde başlayacaktır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 19971 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 26 Ekim, 1988 Adı: UID: 2GCQ1H3PFTO6XIIZ
İçerik:
 
Bilindiği üzere, 15 Ekim 1988 tarih ve 19960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/10/1988 tarih ve 88/13383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile 1 Kısım 1988 tarihinden geçerli olmak üzere mal teslimleri ve hizmetlerin ifasına uygulanan katma değer vergisi oranları:

_ I sayılı listede yeralan tarım ürünleri için % 1,

_ II sayılı listede yeralan temel gıda maddeleri için % 3,

_ III sayılı listede yeralan doğal gaz için 5,

_ IV sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları verilen mallar için % 15,

_ Listelerde yeralmayan vergiye tabi diğer mal ve hizmetleri için ise % 10,

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranlarla ilgili olarak, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

1. Ödeme kaydedici cihaz kullanan bütün mükellefler, 1 Kasım 1988 tarihinden itibaren, cihazlarının departmanlarını satışını yaptıkları mal grupları için geçerli olan oranlara uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklardır.

Ancak, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmekle birlikte, iş yerinde satışı yapılmayan mal grupları için departmanların programlanması zorunlu değildir.

2. 1 Kasım 1988 tarihinde program değişikliğini yapamayan mükellefler (gerekli program değişikliğini en geç 10 Kasım 1988 tarihine kadar yapmak şartıyla) bu süre içerisindeki satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini kullanacaklardır.

3. Yapılacak program değişiklikleri, kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, 15 Ekim 1988 tarih ve 19960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/10/1988 tarih ve 88/13383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile 1 Kısım 1988 tarihinden geçerli olmak üzere mal teslimleri ve hizmetlerin ifasına uygulanan katma değer vergisi oranları:

_ I sayılı listede yeralan tarım ürünleri için % 1,

_ II sayılı listede yeralan temel gıda maddeleri için % 3,

_ III sayılı listede yeralan doğal gaz için 5,

_ IV sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları verilen mallar için % 15,

_ Listelerde yeralmayan vergiye tabi diğer mal ve hizmetleri için ise % 10,

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranlarla ilgili olarak, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

1. Ödeme kaydedici cihaz kullanan bütün mükellefler, 1 Kasım 1988 tarihinden itibaren, cihazlarının departmanlarını satışını yaptıkları mal grupları için geçerli olan oranlara uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklardır.

Ancak, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmekle birlikte, iş yerinde satışı yapılmayan mal grupları için departmanların programlanması zorunlu değildir.

2. 1 Kasım 1988 tarihinde program değişikliğini yapamayan mükellefler (gerekli program değişikliğini en geç 10 Kasım 1988 tarihine kadar yapmak şartıyla) bu süre içerisindeki satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini kullanacaklardır.

3. Yapılacak program değişiklikleri, kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, 15 Ekim 1988 tarih ve 19960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/10/1988 tarih ve 88/13383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile 1 Kısım 1988 tarihinden geçerli olmak üzere mal teslimleri ve hizmetlerin ifasına uygulanan katma değer vergisi oranları:

_ I sayılı listede yeralan tarım ürünleri için % 1,

_ II sayılı listede yeralan temel gıda maddeleri için % 3,

_ III sayılı listede yeralan doğal gaz için 5,

_ IV sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları verilen mallar için % 15,

_ Listelerde yeralmayan vergiye tabi diğer mal ve hizmetleri için ise % 10,

olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname ile yeniden belirlenen oranlarla ilgili olarak, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihazları kullanan mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.

1. Ödeme kaydedici cihaz kullanan bütün mükellefler, 1 Kasım 1988 tarihinden itibaren, cihazlarının departmanlarını satışını yaptıkları mal grupları için geçerli olan oranlara uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklardır.

Ancak, Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmekle birlikte, iş yerinde satışı yapılmayan mal grupları için departmanların programlanması zorunlu değildir.

2. 1 Kasım 1988 tarihinde program değişikliğini yapamayan mükellefler (gerekli program değişikliğini en geç 10 Kasım 1988 tarihine kadar yapmak şartıyla) bu süre içerisindeki satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişlerini kullanacaklardır.

3. Yapılacak program değişiklikleri, kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 20934 Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 19 Temmuz, 1991 Adı: UID: 2UD9YJCU9K25APW6
İçerik:
 
Bilindiği üzere, 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içinde kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 8 Mayıs 1991 gün ve 20865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Seri No'lu Genel Tebliğ ile "28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 15.000.000.- lirayı aşması nedeniyle 1 Mayıs 1991 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Tebliğin 2 nci bölümünün (a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde yeni işe başlama ve sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde cihaz kullanması gereken mükelleflerden mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlar için bu süre 1 Temmuz 1991 (1 Temmuz dahil) tarihine kadar" uzatılmıştır.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen ve mecburiyetlerinin başlama tarihinden önce cihazlarını almış bulunan mükelleflerin, ilgili vergi dairesine gerekli kayıt ve tasdik işlemini yaptırmak suretiyle cihazlarını belirtilen süreler içerisinde kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

_ 15.000.000.- lirayı aştığından 1 Mayıs 1991 (Daha sonra 1 Temmuz'a uzatıldı)

_ 10.000.000._ lirayı aştığından 1 Temmuz 1991

_ 5.000.000._ lirayı aştığından 1 Eylül 1991.

tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Genel Tebliğin 2 nci bölümünün a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde, 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren yeni işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme veya sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerden, mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlara yardımcı olmak amacıyla bu süre 1 Ekim 1991 (1 Ekim dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, mecburiyetlerinin başlama tarihleri uzatılan ve 1 Ekim 1991 tarihinden önce cihaz temin eden mükellefler, almış oldukları cihazlarını 1 Ekim 1991 tarihini beklemeksizin ilgili vergi dairesine kayıt ve tasdik ettirmek suretiyle derhal kullanmaya başlayacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren ödeme kaydedici cihazları alıp kullanmayan mükellefler, 3482 sayılı Kanunla 3100 sayılı Kanuna eklenen Mükerrer 8 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve haklarında Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:
 
Bilindiği üzere, 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içinde kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 8 Mayıs 1991 gün ve 20865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Seri No'lu Genel Tebliğ ile "28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 15.000.000.- lirayı aşması nedeniyle 1 Mayıs 1991 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Tebliğin 2 nci bölümünün (a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde yeni işe başlama ve sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde cihaz kullanması gereken mükelleflerden mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlar için bu süre 1 Temmuz 1991 (1 Temmuz dahil) tarihine kadar" uzatılmıştır.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen ve mecburiyetlerinin başlama tarihinden önce cihazlarını almış bulunan mükelleflerin, ilgili vergi dairesine gerekli kayıt ve tasdik işlemini yaptırmak suretiyle cihazlarını belirtilen süreler içerisinde kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

_ 15.000.000.- lirayı aştığından 1 Mayıs 1991 (Daha sonra 1 Temmuz'a uzatıldı)

_ 10.000.000._ lirayı aştığından 1 Temmuz 1991

_ 5.000.000._ lirayı aştığından 1 Eylül 1991.

tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Genel Tebliğin 2 nci bölümünün a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde, 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren yeni işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme veya sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerden, mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlara yardımcı olmak amacıyla bu süre 1 Ekim 1991 (1 Ekim dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, mecburiyetlerinin başlama tarihleri uzatılan ve 1 Ekim 1991 tarihinden önce cihaz temin eden mükellefler, almış oldukları cihazlarını 1 Ekim 1991 tarihini beklemeksizin ilgili vergi dairesine kayıt ve tasdik ettirmek suretiyle derhal kullanmaya başlayacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren ödeme kaydedici cihazları alıp kullanmayan mükellefler, 3482 sayılı Kanunla 3100 sayılı Kanuna eklenen Mükerrer 8 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve haklarında Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:
 
Bilindiği üzere, 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içinde kademeli olarak yaymaya yetkilidir." denilmiştir.

Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 8 Mayıs 1991 gün ve 20865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Seri No'lu Genel Tebliğ ile "28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 15.000.000.- lirayı aşması nedeniyle 1 Mayıs 1991 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Tebliğin 2 nci bölümünün (a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde yeni işe başlama ve sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde cihaz kullanması gereken mükelleflerden mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlar için bu süre 1 Temmuz 1991 (1 Temmuz dahil) tarihine kadar" uzatılmıştır.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen ve mecburiyetlerinin başlama tarihinden önce cihazlarını almış bulunan mükelleflerin, ilgili vergi dairesine gerekli kayıt ve tasdik işlemini yaptırmak suretiyle cihazlarını belirtilen süreler içerisinde kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 28 Seri No'lu Genel Tebliğe göre, 1990 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

_ 15.000.000.- lirayı aştığından 1 Mayıs 1991 (Daha sonra 1 Temmuz'a uzatıldı)

_ 10.000.000._ lirayı aştığından 1 Temmuz 1991

_ 5.000.000._ lirayı aştığından 1 Eylül 1991.

tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayan mükellefler ile Genel Tebliğin 2 nci bölümünün a, b, c, d, e ve f fıkralarında belirtildiği şekilde, 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren yeni işe başlama, götürü usulden gerçek usule geçme veya sonradan mecburiyet kapsamına girme gibi nedenlerle 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükelleflerden, mecburiyetinin başladığı tarihe kadar cihaz alamayanlara yardımcı olmak amacıyla bu süre 1 Ekim 1991 (1 Ekim dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak, mecburiyetlerinin başlama tarihleri uzatılan ve 1 Ekim 1991 tarihinden önce cihaz temin eden mükellefler, almış oldukları cihazlarını 1 Ekim 1991 tarihini beklemeksizin ilgili vergi dairesine kayıt ve tasdik ettirmek suretiyle derhal kullanmaya başlayacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren ödeme kaydedici cihazları alıp kullanmayan mükellefler, 3482 sayılı Kanunla 3100 sayılı Kanuna eklenen Mükerrer 8 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve haklarında Vergi Usul Kanununun 360 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 23901 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 9 Aralık, 1999 Adı: UID: 42VIRCEWZ3WNGUIO
İçerik:
 
99/13648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir.

Söz konusu Kararnameye göre, daha önce;

- %15 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %17,

- %23 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %25,

olarak yeniden belirlenmiştir.Buna göre, 15 Aralık 1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.a) Mükellefler, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Aralık 1999 tarihi itibariyle, ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklardır.b) Söz konusu program değişikliğini bu tarih itibariyle tamamlayamayan mükelleflere, 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren 15 gün süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.Tebliğ olunur.
İçerik 1:
 
99/13648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir.

Söz konusu Kararnameye göre, daha önce;

- %15 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %17,

- %23 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %25,

olarak yeniden belirlenmiştir.Buna göre, 15 Aralık 1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.a) Mükellefler, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Aralık 1999 tarihi itibariyle, ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklardır.b) Söz konusu program değişikliğini bu tarih itibariyle tamamlayamayan mükelleflere, 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren 15 gün süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.Tebliğ olunur.
İçerik 2:
 
99/13648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir.

Söz konusu Kararnameye göre, daha önce;

- %15 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %17,

- %23 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı %25,

olarak yeniden belirlenmiştir.Buna göre, 15 Aralık 1984 gün ve 18606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür.a) Mükellefler, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Aralık 1999 tarihi itibariyle, ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklardır.b) Söz konusu program değişikliğini bu tarih itibariyle tamamlayamayan mükelleflere, 13 Aralık 1999 tarihinden itibaren 15 gün süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mührü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.Tebliğ olunur.
Resmi Gazete No: 20429 Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 10 Şubat, 1990 Adı: UID: 49H5C1I35JMYRYTT
İçerik:
 
5.11.1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna, 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer 8 inci madde ile Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış ve bakım-onarım servisleri ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetine olan mükelleflere uygulanacak cezalar tanımlanmış ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Kaçakçılığa Teşebbüs:

Aşağıda sayılı fiilleri işleyen; üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile ödeme kaydedeci cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve bunlar hakkında, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesindeki ceza uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Onaylanan modele uygun üretim veya ithalat yapılmaması;

_ Üretilen veya ithal edilen cihazların satışa sunulmadan önce Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlettirilmemesi,

_ Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlenen her 500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım-onarım ve satış teşkilatı kurulmaması,

_ Her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça da dahil olmak üzere en az on yıllık bakım ve onarımın garanti edilmemesi veya bunun sağlanmaması,

b) Mükelleflerce;

_ Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazların alınmaması,

_ Cihazların kasden bozulması,

_ Bozuk cihazların kullanılması veya başkalarının kullanmasına müsaade edilmesi,

_ Bir hesap dönemi içerisinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi verilmediğinin tespiti,(*)

2. Usulsüzlük cezaları:

3482 sayılı Kanunun mükerrer 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereği aşağıda açıklanan veya daha önce Bakanlığımızca açıklanmış bulunan usul ve esaslara uymayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servislerinde görevli elemanlar ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yazılı birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Cihazlar için satış tarihinden geçerli olmak üzere asgari bir yıllık garanti verilmemesi,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik düzenlemelerin süresinde veya gerektiği şekilde yapılmaması,

b) Ödeme kaydedici cihazları satan mükelleflerce;

_ Cihazların süresinde ve eksiksiz olarak kullanıcı mükelleflere teslim edilmemesi,

_ Mükellef olmayanlara veya götürü usulde mükellef olanlara satış yapılması,

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin kısımlarının gerektiği şekilde doldurulmaması veya imzalanmaması,

_ Satılan cihazların süresinde vergi dairelerine bildirilmemesi (bu Tebliğin yayımından itibaren satışı yapılan cihazlar satışın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir.)

c) Bakım, onarım servislerinde görevli elemanlarca:

- Kullanıcının talebine rağmen cihazların Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde çalışır hale getirilmemesi veya usulüne uygun olarak programlanmaması,

_ Yapılan teknik müdahalelerin gerektiği şekilde cihaz ruhsatnamesine kaydedilmemesi,

_ Servis istasyonlarında bulunması gereken defter, belge ve bilgi formlarının gerektiği şekilde kullanılmaması veya bilgi formlarının süresinde vergi dairelerine gönderilmemesi,

_ Bakanlığımızın yoklama ve incelemeye yetkili elemanlarına gereken yardım ve kolaylığın gösterilmemesi,

d) Kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerce;

_ Alınan cihazların süresinde vergi dairesine kayıt ettirilip, ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın alınmaması veya asılmaması,

_ Cihazlarda meydana gelen arızaların süresinde yetkili bakım-onarım servisine bildirilip arızanın giderilmesinin sağlanmaması,

_ Cihazların programlama işlemlerinin, süresi içerisinde usulüne uygun olarak yaptırılmaması,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik veya fonksiyonel düzenlemelerin yaptırılmaması,

_ Cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılan her bir iş gününün sonunda "Z" raporunun (günlük kapanış raporu) alınmaması,

_ Cihazlarla ilgili ruhsatname, kullanma kılavuzu, levha, günlük kapanış raporu ve kayıt rulolarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi,

3. Müteselsil Sorumluluk:

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun hükümleri uyarınca,

Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar, ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi satış ve bakım-onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Şu kadar ki üretici veya ithalatçı kuruluşların, satış ve bakım-onarım servislerinde görevli elemanların işledikleri fiiller dolayısıyla ilgililere rücu etme hakları mevcuttur.

4. Satılan Cihazların Rayiç veya Emsal Bedelinin Ödenmesi;

Anılan maddenin 4 üncü fıkrasında "satışını yaptıkları cihazları, (daha önce satılan ve halen mükelleflerce kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır hale getirmedikleri cihazların rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zorundadırlar." hükmü yeralmaktadır.

Söz konusu hükümle, ödeme kaydedici cihazlarını, Bakanlığımızca belirlenen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde bakım ve onarımını yapmamak suretiyle çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlara cihazın rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödeme mecburiyeti getirilmektedir. Madde hükmü daha önce satılan ve halen kullanılmakta olan cihazları da kapsamaktadır. Buna göre uygulamanın başlangıcı olan 1.7.1985 tarihinden itibaren cihaz alarak kullanmaya başlayan mükellefler, cihazlarını düzenlemeyen veya çalışır hale getirmeyen kuruluşlardan cihazın rayiç veya emsal bedelini talep edebileceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan hangi hallerde ne şekilde talepte bulunabileceklerine dair usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

a) Ödeme kaydedici cihazın, rayiç veya emsal bedelinin talep edilebilmesi için Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde düzenlenmemiş veya arızasının giderilmemiş olması gerekmektedir.

b) Mükelleflerce "cihazın gerektiği şekilde düzenlenmediği veya onarılmadığı, sorunun çözümlenmemesi halinde ilgili Kanun hükmü gereği cihazın rayiç veya emsal bedelinin isteneceği" de belirtilmek suretiyle noter kanalıyla durum aynı anda ilgili bakım ve onarım servisince ve üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirilecektir. Mükellefler aynı gün durum hakkında kayıtlı oldukları vergi dairesine de yazılı bilgi vereceklerdir.

c) Mükellefler, ilgili bakım-onarım servisine ve üretici veya ithalatçı kuruluşa durumun bildirildiği tarihten itibaren 30 gün bekleyecekler, bu süre içerisinde cihazlarının düzenlenmemesi veya çalışır hale getirilmemesi halinde, yargı mercilerine müracaatla, cihazın rayiç veya emsal bedelinin ilgili üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından ödenmesini talep edeceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan cihazlarının rayiç veya emsal bedelini istemeleri, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Şu kadar ki mükellefler, yukarıda belirtilen 30 günlük sürenin sonundan itibaren 15 gün içerisinde yeni bir ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlayacaklardır. Bu şekilde alınan cihazlar (15 günlük kullanım süresini aşmamak üzere) iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili vergi dairesine kayıt ettirilip ödeme kaydedici cihazlara ait levha alınacak, kayıtsız ve levhasız cihaz kullanılmayacaktır. Mükellefler yeni bir cihaz alıncaya kadar geçen süre içerisindeki satışlarını, Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

d) Rayiç veya emsal bedeli ödenen cihazlar" mükellefler tarafından, ilgili vergi dairesine müracaat edilerek aşağıda belirtildiği şekilde gerekli tespitler yaptırıldıktan sonra" ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa iade edilecektir.

Başvuruyu alan vergi dairesi; 9 seri No.lu Genel Tebliğin 2 nci bölümünde yapılan açıklamalara uygun olarak mükellefin cihazı iade ettiği tarihe kadar, cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, alınan kapanış fişlerinin (Z raporu) sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, yapılan teknik müdahalelerin özeti ile mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile raporlardan yararlanmak suretiyle Defterdarlık tarafından görevlendirilecek bir vergi kontrol memuru marifetiyle üç örnek olarak düzenlenecek tutanakla tespit ettirecektir.

Düzenlenen tutanağın, biri mükellefe verilecek, biri mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak, diğeri ise ruhsatnameye eklenecektir. Cihaz üretici veya ithalatçı kuruluşa tutanağı da ihtiva eden ruhsatname ile birlikte teslim edilecektir.

Maddede geçen rayiç veya emsal bedelden ne anlaşılması gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

Rayiç Bedel: Ödeme kaydedici cihazların, tazmin edilmesi gereken tarihteki normal alım satım bedelidir.

Emsal Bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen ödeme kaydedici cihazların; bedelin tazmin edileceği tarihte satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli, cihazla aynı marka ve modeli taşıyan (bu yoksa ona en yakın model) ödeme kaydedici cihazın perakende satış bedeli esas alınarak takdir olunur.

Piyasada bulunmaması nedeniyle rayiç bedeli bilinmeyen ödeme kaydedici cihazların değeri emsal bedele göre tespit olunur. yukarıda anlatılmak istenilen husus aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

ÖRNEK: Mükellef (A) nın 1985 yılında aldığı (Y) marka cihaz arızalanmış ve kanuni süresi içerisinde onarılmamıştır. Bunun üzerine mükellef (A) cihazın üreticisi (B) anonim şirketinden cihazın rayiç veya emsal bedelini istemektedir. Ancak (Y) marka cihaz artık üretilmemekte olup piyasada bulunmamaktadır.

(Y) marka cihaz üretilmediği ve piyasada da bulunmadığından rayiç bedeli söz konusu değildir. Bu durumda cihazın emsal bedelinin tespit olunması gerekmektedir. Bunun için de (Y) marka cihazla aynı veya ona çok yakın teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıyan ödeme kaydedici cihazlar esas alınacak buna göre bedel takdiri yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

İçerik 1:
 
5.11.1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna, 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer 8 inci madde ile Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış ve bakım-onarım servisleri ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetine olan mükelleflere uygulanacak cezalar tanımlanmış ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Kaçakçılığa Teşebbüs:

Aşağıda sayılı fiilleri işleyen; üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile ödeme kaydedeci cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve bunlar hakkında, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesindeki ceza uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Onaylanan modele uygun üretim veya ithalat yapılmaması;

_ Üretilen veya ithal edilen cihazların satışa sunulmadan önce Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlettirilmemesi,

_ Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlenen her 500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım-onarım ve satış teşkilatı kurulmaması,

_ Her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça da dahil olmak üzere en az on yıllık bakım ve onarımın garanti edilmemesi veya bunun sağlanmaması,

b) Mükelleflerce;

_ Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazların alınmaması,

_ Cihazların kasden bozulması,

_ Bozuk cihazların kullanılması veya başkalarının kullanmasına müsaade edilmesi,

_ Bir hesap dönemi içerisinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi verilmediğinin tespiti,(*)

2. Usulsüzlük cezaları:

3482 sayılı Kanunun mükerrer 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereği aşağıda açıklanan veya daha önce Bakanlığımızca açıklanmış bulunan usul ve esaslara uymayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servislerinde görevli elemanlar ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yazılı birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Cihazlar için satış tarihinden geçerli olmak üzere asgari bir yıllık garanti verilmemesi,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik düzenlemelerin süresinde veya gerektiği şekilde yapılmaması,

b) Ödeme kaydedici cihazları satan mükelleflerce;

_ Cihazların süresinde ve eksiksiz olarak kullanıcı mükelleflere teslim edilmemesi,

_ Mükellef olmayanlara veya götürü usulde mükellef olanlara satış yapılması,

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin kısımlarının gerektiği şekilde doldurulmaması veya imzalanmaması,

_ Satılan cihazların süresinde vergi dairelerine bildirilmemesi (bu Tebliğin yayımından itibaren satışı yapılan cihazlar satışın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir.)

c) Bakım, onarım servislerinde görevli elemanlarca:

- Kullanıcının talebine rağmen cihazların Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde çalışır hale getirilmemesi veya usulüne uygun olarak programlanmaması,

_ Yapılan teknik müdahalelerin gerektiği şekilde cihaz ruhsatnamesine kaydedilmemesi,

_ Servis istasyonlarında bulunması gereken defter, belge ve bilgi formlarının gerektiği şekilde kullanılmaması veya bilgi formlarının süresinde vergi dairelerine gönderilmemesi,

_ Bakanlığımızın yoklama ve incelemeye yetkili elemanlarına gereken yardım ve kolaylığın gösterilmemesi,

d) Kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerce;

_ Alınan cihazların süresinde vergi dairesine kayıt ettirilip, ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın alınmaması veya asılmaması,

_ Cihazlarda meydana gelen arızaların süresinde yetkili bakım-onarım servisine bildirilip arızanın giderilmesinin sağlanmaması,

_ Cihazların programlama işlemlerinin, süresi içerisinde usulüne uygun olarak yaptırılmaması,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik veya fonksiyonel düzenlemelerin yaptırılmaması,

_ Cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılan her bir iş gününün sonunda "Z" raporunun (günlük kapanış raporu) alınmaması,

_ Cihazlarla ilgili ruhsatname, kullanma kılavuzu, levha, günlük kapanış raporu ve kayıt rulolarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi,

3. Müteselsil Sorumluluk:

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun hükümleri uyarınca,

Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar, ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi satış ve bakım-onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Şu kadar ki üretici veya ithalatçı kuruluşların, satış ve bakım-onarım servislerinde görevli elemanların işledikleri fiiller dolayısıyla ilgililere rücu etme hakları mevcuttur.

4. Satılan Cihazların Rayiç veya Emsal Bedelinin Ödenmesi;

Anılan maddenin 4 üncü fıkrasında "satışını yaptıkları cihazları, (daha önce satılan ve halen mükelleflerce kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır hale getirmedikleri cihazların rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zorundadırlar." hükmü yeralmaktadır.

Söz konusu hükümle, ödeme kaydedici cihazlarını, Bakanlığımızca belirlenen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde bakım ve onarımını yapmamak suretiyle çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlara cihazın rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödeme mecburiyeti getirilmektedir. Madde hükmü daha önce satılan ve halen kullanılmakta olan cihazları da kapsamaktadır. Buna göre uygulamanın başlangıcı olan 1.7.1985 tarihinden itibaren cihaz alarak kullanmaya başlayan mükellefler, cihazlarını düzenlemeyen veya çalışır hale getirmeyen kuruluşlardan cihazın rayiç veya emsal bedelini talep edebileceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan hangi hallerde ne şekilde talepte bulunabileceklerine dair usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

a) Ödeme kaydedici cihazın, rayiç veya emsal bedelinin talep edilebilmesi için Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde düzenlenmemiş veya arızasının giderilmemiş olması gerekmektedir.

b) Mükelleflerce "cihazın gerektiği şekilde düzenlenmediği veya onarılmadığı, sorunun çözümlenmemesi halinde ilgili Kanun hükmü gereği cihazın rayiç veya emsal bedelinin isteneceği" de belirtilmek suretiyle noter kanalıyla durum aynı anda ilgili bakım ve onarım servisince ve üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirilecektir. Mükellefler aynı gün durum hakkında kayıtlı oldukları vergi dairesine de yazılı bilgi vereceklerdir.

c) Mükellefler, ilgili bakım-onarım servisine ve üretici veya ithalatçı kuruluşa durumun bildirildiği tarihten itibaren 30 gün bekleyecekler, bu süre içerisinde cihazlarının düzenlenmemesi veya çalışır hale getirilmemesi halinde, yargı mercilerine müracaatla, cihazın rayiç veya emsal bedelinin ilgili üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından ödenmesini talep edeceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan cihazlarının rayiç veya emsal bedelini istemeleri, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Şu kadar ki mükellefler, yukarıda belirtilen 30 günlük sürenin sonundan itibaren 15 gün içerisinde yeni bir ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlayacaklardır. Bu şekilde alınan cihazlar (15 günlük kullanım süresini aşmamak üzere) iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili vergi dairesine kayıt ettirilip ödeme kaydedici cihazlara ait levha alınacak, kayıtsız ve levhasız cihaz kullanılmayacaktır. Mükellefler yeni bir cihaz alıncaya kadar geçen süre içerisindeki satışlarını, Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

d) Rayiç veya emsal bedeli ödenen cihazlar" mükellefler tarafından, ilgili vergi dairesine müracaat edilerek aşağıda belirtildiği şekilde gerekli tespitler yaptırıldıktan sonra" ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa iade edilecektir.

Başvuruyu alan vergi dairesi; 9 seri No.lu Genel Tebliğin 2 nci bölümünde yapılan açıklamalara uygun olarak mükellefin cihazı iade ettiği tarihe kadar, cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, alınan kapanış fişlerinin (Z raporu) sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, yapılan teknik müdahalelerin özeti ile mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile raporlardan yararlanmak suretiyle Defterdarlık tarafından görevlendirilecek bir vergi kontrol memuru marifetiyle üç örnek olarak düzenlenecek tutanakla tespit ettirecektir.

Düzenlenen tutanağın, biri mükellefe verilecek, biri mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak, diğeri ise ruhsatnameye eklenecektir. Cihaz üretici veya ithalatçı kuruluşa tutanağı da ihtiva eden ruhsatname ile birlikte teslim edilecektir.

Maddede geçen rayiç veya emsal bedelden ne anlaşılması gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

Rayiç Bedel: Ödeme kaydedici cihazların, tazmin edilmesi gereken tarihteki normal alım satım bedelidir.

Emsal Bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen ödeme kaydedici cihazların; bedelin tazmin edileceği tarihte satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli, cihazla aynı marka ve modeli taşıyan (bu yoksa ona en yakın model) ödeme kaydedici cihazın perakende satış bedeli esas alınarak takdir olunur.

Piyasada bulunmaması nedeniyle rayiç bedeli bilinmeyen ödeme kaydedici cihazların değeri emsal bedele göre tespit olunur. yukarıda anlatılmak istenilen husus aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

ÖRNEK: Mükellef (A) nın 1985 yılında aldığı (Y) marka cihaz arızalanmış ve kanuni süresi içerisinde onarılmamıştır. Bunun üzerine mükellef (A) cihazın üreticisi (B) anonim şirketinden cihazın rayiç veya emsal bedelini istemektedir. Ancak (Y) marka cihaz artık üretilmemekte olup piyasada bulunmamaktadır.

(Y) marka cihaz üretilmediği ve piyasada da bulunmadığından rayiç bedeli söz konusu değildir. Bu durumda cihazın emsal bedelinin tespit olunması gerekmektedir. Bunun için de (Y) marka cihazla aynı veya ona çok yakın teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıyan ödeme kaydedici cihazlar esas alınacak buna göre bedel takdiri yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

İçerik 2:
 
5.11.1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanuna, 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen mükerrer 8 inci madde ile Kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış ve bakım-onarım servisleri ile ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetine olan mükelleflere uygulanacak cezalar tanımlanmış ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Kaçakçılığa Teşebbüs:

Aşağıda sayılı fiilleri işleyen; üretici veya ithalatçı kuruluşlar ile ödeme kaydedeci cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılacaklar ve bunlar hakkında, Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesindeki ceza uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Onaylanan modele uygun üretim veya ithalat yapılmaması;

_ Üretilen veya ithal edilen cihazların satışa sunulmadan önce Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlettirilmemesi,

_ Bakanlığımızın özel mühürü ile mühürlenen her 500 cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım-onarım ve satış teşkilatı kurulmaması,

_ Her cihaz için satış tarihinden itibaren yedek parça da dahil olmak üzere en az on yıllık bakım ve onarımın garanti edilmemesi veya bunun sağlanmaması,

b) Mükelleflerce;

_ Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazların alınmaması,

_ Cihazların kasden bozulması,

_ Bozuk cihazların kullanılması veya başkalarının kullanmasına müsaade edilmesi,

_ Bir hesap dönemi içerisinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kullanmamak suretiyle satış fişi verilmediğinin tespiti,(*)

2. Usulsüzlük cezaları:

3482 sayılı Kanunun mükerrer 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereği aşağıda açıklanan veya daha önce Bakanlığımızca açıklanmış bulunan usul ve esaslara uymayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servislerinde görevli elemanlar ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yazılı birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanacaktır.

a) Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

_ Cihazlar için satış tarihinden geçerli olmak üzere asgari bir yıllık garanti verilmemesi,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik düzenlemelerin süresinde veya gerektiği şekilde yapılmaması,

b) Ödeme kaydedici cihazları satan mükelleflerce;

_ Cihazların süresinde ve eksiksiz olarak kullanıcı mükelleflere teslim edilmemesi,

_ Mükellef olmayanlara veya götürü usulde mükellef olanlara satış yapılması,

_ Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin kısımlarının gerektiği şekilde doldurulmaması veya imzalanmaması,

_ Satılan cihazların süresinde vergi dairelerine bildirilmemesi (bu Tebliğin yayımından itibaren satışı yapılan cihazlar satışın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir.)

c) Bakım, onarım servislerinde görevli elemanlarca:

- Kullanıcının talebine rağmen cihazların Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde çalışır hale getirilmemesi veya usulüne uygun olarak programlanmaması,

_ Yapılan teknik müdahalelerin gerektiği şekilde cihaz ruhsatnamesine kaydedilmemesi,

_ Servis istasyonlarında bulunması gereken defter, belge ve bilgi formlarının gerektiği şekilde kullanılmaması veya bilgi formlarının süresinde vergi dairelerine gönderilmemesi,

_ Bakanlığımızın yoklama ve incelemeye yetkili elemanlarına gereken yardım ve kolaylığın gösterilmemesi,

d) Kullanmak üzere ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerce;

_ Alınan cihazların süresinde vergi dairesine kayıt ettirilip, ödeme kaydedici cihazlara ait levhanın alınmaması veya asılmaması,

_ Cihazlarda meydana gelen arızaların süresinde yetkili bakım-onarım servisine bildirilip arızanın giderilmesinin sağlanmaması,

_ Cihazların programlama işlemlerinin, süresi içerisinde usulüne uygun olarak yaptırılmaması,

_ Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik veya fonksiyonel düzenlemelerin yaptırılmaması,

_ Cihaz kullanılmak suretiyle satış yapılan her bir iş gününün sonunda "Z" raporunun (günlük kapanış raporu) alınmaması,

_ Cihazlarla ilgili ruhsatname, kullanma kılavuzu, levha, günlük kapanış raporu ve kayıt rulolarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi,

3. Müteselsil Sorumluluk:

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun hükümleri uyarınca,

Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar, ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi satış ve bakım-onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Şu kadar ki üretici veya ithalatçı kuruluşların, satış ve bakım-onarım servislerinde görevli elemanların işledikleri fiiller dolayısıyla ilgililere rücu etme hakları mevcuttur.

4. Satılan Cihazların Rayiç veya Emsal Bedelinin Ödenmesi;

Anılan maddenin 4 üncü fıkrasında "satışını yaptıkları cihazları, (daha önce satılan ve halen mükelleflerce kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır hale getirmedikleri cihazların rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zorundadırlar." hükmü yeralmaktadır.

Söz konusu hükümle, ödeme kaydedici cihazlarını, Bakanlığımızca belirlenen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde bakım ve onarımını yapmamak suretiyle çalışır hale getirmeyen üretici veya ithalatçı kuruluşlara cihazın rayiç veya emsal bedelini ilgili mükellefe ödeme mecburiyeti getirilmektedir. Madde hükmü daha önce satılan ve halen kullanılmakta olan cihazları da kapsamaktadır. Buna göre uygulamanın başlangıcı olan 1.7.1985 tarihinden itibaren cihaz alarak kullanmaya başlayan mükellefler, cihazlarını düzenlemeyen veya çalışır hale getirmeyen kuruluşlardan cihazın rayiç veya emsal bedelini talep edebileceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan hangi hallerde ne şekilde talepte bulunabileceklerine dair usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

a) Ödeme kaydedici cihazın, rayiç veya emsal bedelinin talep edilebilmesi için Bakanlığımızca belirlenen süreler içerisinde düzenlenmemiş veya arızasının giderilmemiş olması gerekmektedir.

b) Mükelleflerce "cihazın gerektiği şekilde düzenlenmediği veya onarılmadığı, sorunun çözümlenmemesi halinde ilgili Kanun hükmü gereği cihazın rayiç veya emsal bedelinin isteneceği" de belirtilmek suretiyle noter kanalıyla durum aynı anda ilgili bakım ve onarım servisince ve üretici veya ithalatçı kuruluşa bildirilecektir. Mükellefler aynı gün durum hakkında kayıtlı oldukları vergi dairesine de yazılı bilgi vereceklerdir.

c) Mükellefler, ilgili bakım-onarım servisine ve üretici veya ithalatçı kuruluşa durumun bildirildiği tarihten itibaren 30 gün bekleyecekler, bu süre içerisinde cihazlarının düzenlenmemesi veya çalışır hale getirilmemesi halinde, yargı mercilerine müracaatla, cihazın rayiç veya emsal bedelinin ilgili üretici veya ithalatçı kuruluş tarafından ödenmesini talep edeceklerdir.

Mükelleflerin, üretici veya ithalatçı kuruluşlardan cihazlarının rayiç veya emsal bedelini istemeleri, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Şu kadar ki mükellefler, yukarıda belirtilen 30 günlük sürenin sonundan itibaren 15 gün içerisinde yeni bir ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlayacaklardır. Bu şekilde alınan cihazlar (15 günlük kullanım süresini aşmamak üzere) iktisap tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili vergi dairesine kayıt ettirilip ödeme kaydedici cihazlara ait levha alınacak, kayıtsız ve levhasız cihaz kullanılmayacaktır. Mükellefler yeni bir cihaz alıncaya kadar geçen süre içerisindeki satışlarını, Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

d) Rayiç veya emsal bedeli ödenen cihazlar" mükellefler tarafından, ilgili vergi dairesine müracaat edilerek aşağıda belirtildiği şekilde gerekli tespitler yaptırıldıktan sonra" ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşa iade edilecektir.

Başvuruyu alan vergi dairesi; 9 seri No.lu Genel Tebliğin 2 nci bölümünde yapılan açıklamalara uygun olarak mükellefin cihazı iade ettiği tarihe kadar, cihaz kullanmak suretiyle elde ettiği hasılatı, tahsil olunan katma değer vergisini, alınan kapanış fişlerinin (Z raporu) sayısını, en son verilen müteselsil fiş numarası ve tarihini, yapılan teknik müdahalelerin özeti ile mali bakımdan gerekli olabilecek diğer tüm bilgileri, mali hafızadan ve gerektiğinde işletmede kalan kayıt ruloları ile raporlardan yararlanmak suretiyle Defterdarlık tarafından görevlendirilecek bir vergi kontrol memuru marifetiyle üç örnek olarak düzenlenecek tutanakla tespit ettirecektir.

Düzenlenen tutanağın, biri mükellefe verilecek, biri mükellefin vergi dairesindeki dosyasına konulacak, diğeri ise ruhsatnameye eklenecektir. Cihaz üretici veya ithalatçı kuruluşa tutanağı da ihtiva eden ruhsatname ile birlikte teslim edilecektir.

Maddede geçen rayiç veya emsal bedelden ne anlaşılması gerektiği aşağıda açıklanmıştır.

Rayiç Bedel: Ödeme kaydedici cihazların, tazmin edilmesi gereken tarihteki normal alım satım bedelidir.

Emsal Bedel: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen ödeme kaydedici cihazların; bedelin tazmin edileceği tarihte satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Emsal bedeli, cihazla aynı marka ve modeli taşıyan (bu yoksa ona en yakın model) ödeme kaydedici cihazın perakende satış bedeli esas alınarak takdir olunur.

Piyasada bulunmaması nedeniyle rayiç bedeli bilinmeyen ödeme kaydedici cihazların değeri emsal bedele göre tespit olunur. yukarıda anlatılmak istenilen husus aşağıdaki örnekte açıklanmıştır.

ÖRNEK: Mükellef (A) nın 1985 yılında aldığı (Y) marka cihaz arızalanmış ve kanuni süresi içerisinde onarılmamıştır. Bunun üzerine mükellef (A) cihazın üreticisi (B) anonim şirketinden cihazın rayiç veya emsal bedelini istemektedir. Ancak (Y) marka cihaz artık üretilmemekte olup piyasada bulunmamaktadır.

(Y) marka cihaz üretilmediği ve piyasada da bulunmadığından rayiç bedeli söz konusu değildir. Bu durumda cihazın emsal bedelinin tespit olunması gerekmektedir. Bunun için de (Y) marka cihazla aynı veya ona çok yakın teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıyan ödeme kaydedici cihazlar esas alınacak buna göre bedel takdiri yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

Sayfalar