Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

Madde Adı : İstisnalar
Madde No : Madde 4

Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır:

a) Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

b) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400.000.000 lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800.000.000 lirası); (Yürürlük: 6.7.1994, bu bentdeki rakamlar sırasıyla 2008 yılı için 96.075, 192.265 YTL, 2009 yılı için 107.604 TL, 215.336 TL, 2010 yılı için 109.971 TL, 220.073 TL, 2011 118.438 TL, 237.018 TL, 2012 yılı için 130,589 TL, 261,336 TL, 2013 yılı için 140.774 TL, 281.720 TL, 2014 yılı için 146.306 TL, 292.791 TL, 2015 yılı için 161.097 TL, 322.392 TL, 2016 yılı için 170.086 TL, 340.381 TL, 2017 yılı için 176.600 TL, 353.417 TL, 2018 yılı için 202.154 TL, 404.556 TL) (*)
c) Örf ve adete göre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 2008 yılı için 2.216 YTL, 2009 yılı için 2.481 TL, 2010 yılı için 2.535 TL, 2011 2.730 TL, 2012 yılı için 3.010 TL, 2013 yılı için 3.244 TL, 2014 yılı için 3.371 TL, 2015 yılı için 3.711 TL, 2016 yılı için 3.918 TL, 2017 yılı için 4.068 TL, 2018 yılı için 4.656 TL) (**)

e) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen (5904 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009) yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin(******) 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 2008 yılı için 2.216 YTL, 2009 yılı için 2.481 TL, 2010 yılı için 2.535 TL; 2011 2.730 TL, 2012 yılı için 3.010 TL, 2013 yılı için 3.244 TL, 2014 yılı için 3.371 TL, 2015 yılı için 3.711 TL, 2016 yılı için 3.918. TL, 2017 yılı için 4.068 TL, 2018 yılı için 4.656 TL)(***)

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümülüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;

g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel beyiyelerinden ödenen paralar;

h) Harbe veya eşkiya müsademelerinde, manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve (4369 sayılı Kanunun 81'nci maddesinin 81/N-1 maddesi uyarınca değişen ibare) eşlerine ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;(****)

i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;

j) (2353 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe);

k) (903 sayılı Kanunun 5/D maddesiyle eklenen bent) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.

l) (3393 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticarî plaka satışından elde edilen paralardan, ticarî plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.

m) (5226 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 27.7.2004) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

n) (5281 sayılı Kanunun 43/13-a maddesiyle teselsül ettirilen (n) bendi Geçerlilik :01.01.2005, Yürürlük: 31.12.2004) (5234 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük 01.01.2005) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.

(6327 sayılı kanunun 2.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 01.01.2013) o) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları.

 

(4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen fıkra) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (*****)


(*) b) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400.000.000 lirası (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800.000.000 lirası); (Yürürlük: 6.7.1994, bu bentdeki rakamlar sırasıyla 1995 yılı için 830.000.000, 1.660.000.000 lirası, 1996 yılı için 1.655.000.000, 3.311.000.000 lirası, 1997 yılı için 2.859.000.000, 5.721.000.000 lirası, 1998 yılı için 5.157.000.000, 10.320.000.000 lirası, 1999 yılı için 9.169.000.000, 18.348.000.000 lirası, 2000 yılı için 13.946.000.000, 27.907.000.000 lirası, 2001 yılı için 21.755.000.000, 43.534.000.000 lirası, 2002 yılı için 33.328.000.000, 66.694.000.000 lirası, 2003 yılı için 52.991.000.000, 106.043.000.000 lirası, 2004 yılı için 68.093.000.000, 136.265.000.000 lirası, 2005 yılı için 75.719, 151.526 YTL. ) (x)
(x) b) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra)
Değerleri 10'ncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 5.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 10.000.000) Fürüğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 10.000.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 20.000.000)

(**) d) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) İvazsız suretle vaki intikallerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL) (x)
(x) d) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) İvazsız surette vaki intikallerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)

(***) e) (4008 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişen bent) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 10.000.000 lirası; (Yürürlük: 6.7.1994, 1995 yılı için 20.000.000, 1996 yılı için 39.000.000, 1997 yılı için 67.000.000, 1998 yılı için 120.000.000, 1999 yılı için 213.000.000, 2000 yılı için 323.000.000, 2001 yılı için 503.000.000, 2002 yılı için 770.000.000, 2003 yılı için 1.224.000.000, 2004 yılı için 1.572.000.000, 2005 yılı için 1.748 YTL)(x)
(x) e) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen fıkra) Para ve mal üzerine tertip ve keşide olunan alelumum piyango ve kuralarda kazanılan ikramiyelerin 50.000 lirası; (91/1842 sayılı B.K.K. ile 250.000)

(****) (Değişmeden önceki şekli) Karılarına.

(*****) (Değişmeden önceki şekli) (3219 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen hüküm) Bakanlar Kurulu (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin herbirini ayrı ayrı veya birlikte on katına kadar artırmaya veya bu fıkralardaki hadlerden aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.

          (******) (Değişmeden önceki şekli)
          yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin
        
Türkçe