Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

Madde Adı : İstisnalar
Madde No : Madde 4

(2348 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen madde)

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a)(5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen  bent, Yürürlük: 06.06.2008) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri (6360 sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle eklenen ibare, Yürürlük: 06.12.2012) ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),(1)

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar.

c) (5035 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen bent. Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) Engellilik oranı (3) % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.(2)

d) (5020 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen bent. Yürürlük: 26.12.2003)18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.

(3418 sayılı kanunun 12'nci maddesiyle eklenen fıkra) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

 

(1) (5766 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),


(2) (5035 Sayılı Kanunun 22. Maddesiyle Değişmeden önceki şekli) c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar

(3) Değişmeden önceki ibare: Sakatlık dereceleri

Türkçe