GIB  Ana Sayfa  Formlar ve Yayınlar  Vergi ve Beyanname Düzenleme Rehberleri  SADECE KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ(1999)
SADECE KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ(1999)

SADECE KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ(1999)

· Sadece Kira Geliri Elde Edenler Ocak Ayında Beyanname Verecektir.
· Mesken Kira Geliri Elde Edenlerin 240.000.000 Lirası Vergiden İstisnadır.
· Kira Geliri Elde Edenler Bu Gelirlerini Beyan Etmedikleri veya Eksik Beyan Ettikleri Takdirde 240.000.000 Liralık İstisnadan Yararlanamayacaktır.
· Uygulanan Tekniklerle Kira Gelirini Beyan Etmeyenler Kolayca Tespit Edileceğinden, Mükelleflerin Yasalara Uygun Davranmaları Kendi Yararlarına Olacaktır.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

ü Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri istisna tutarını (1998 yılı için 240.000.000 Lirayı) aşanlar,
ü İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (1998 yılı için 2,5 milyar Lirayı) aşanlar,
ü İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin, götürü usulde vergiye tabi mükelleflere) kiralayanlar,
ü Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZ HANGİ DURUMDA BEYANNAME VERECEK?

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarından Türkiye’de elde ettiği beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlardan;

ü Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri istisna tutarını (1998 yılı için 240.000.000. Lirayı) aşanlar,
ü İşyerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlara (örneğin, götürü usulde vergiye tabi mükelleflere) kiralayanlar,
ü Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler.

BEYANNAME NE ZAMAN, NEREYE VERİLECEK?

¨ 1 Ocak 1998 – 31 Aralık 1998 dönemine ait beyana tabi gelirleri sadece kira gelirinden ibaret olan mükellefler 1999 yılının OCAK ayı içinde beyannamelerini vereceklerdir.
¨ Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

VERGİ NE ZAMAN, NEREYE ÖDENECEK?

¨ Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi OCAK, NİSAN ve TEMMUZ aylarında olmak üzere 3 eşit taksitte ödenecektir.
¨ Hesaplanan vergi ve fon payı aşağıdaki yerlere ödenebilir:
ü Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
ü Bağlı olunan vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları dışındaki vergi dairelerine,
ü Yetkili banka şubelerine.

KİRA GELİRİ ELDE EDİLDİĞİ HALDE BEYANNAME VERİLMEZ VEYA EKSİK BEYAN EDİLİRSE NE OLUR?

¨ Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 240.000.000. Liralık istisnadan yararlanılamaz.
¨ Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat usulsüzlük cezası kesilir ve mükellefin geliri takdir komisyonunca takdir edilir.
¨ Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi fon payı ile vergi cezası hesaplanır. Ayrıca gecikilen her ay için %12 oranında gecikme faizi talep edilir.
¨ Vergi, fon payı, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince her ay için ayrıca gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir.

KİRA GELİRİNDEN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır:

¨ Gerçek Gider Yöntemi
¨ Götürü Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA İNDİRİLECEK GİDERLER NELERDİR?

¨ Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, kiraya verilen gayrimenkullar için yapılan;
1- Aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri,
2- İdare giderleri,
3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleriyle konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulun iktisap yılından itibaren, 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 1994 yılından önce iktisap edilen konutlar bundan yararlanamayacaktır.)
5- Emlak vergisi, resim, harç, ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
6- Amortismanlar,
7- Onarım giderleri,
8- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler,
9- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç),
Brüt kira tutarından indirilir.
Ø Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez.

GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ DURUMUNDA GİDER İNDİRİMİ NASIL YAPILIR?

¨ Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, (hakları kiraya verenler hariç) kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.
Ø Ancak, bu mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

KİRA GELİRLERİNE İSTİSNA NASIL UYGULANACAK?

¨ Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için ayrı ayrı istisna uygulanacaktır.
¨ Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

BEYANNAME VERMEYENLER NASIL TESPİT EDİLECEK?

Kira gelirini beyan etmeyenler;
¨ Emlak Vergisi Beyannamesi verilirken doldurulan Ek Formlar,
¨ Emlak alım satımına ilişkin tapu kayıtları,
Bilgisayar ortamında ve vergi kimlik numarası altında izlendiğinden kolayca tespit edilecektir.
1998 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYĞULANAN
VERGİ TARİFESİ
750.000.000 liraya kadar ...........................................................................% 25
1.500.000.000 liranın 750.000.000 lirası için
187.500.000 lira, fazlası .............................................................................% 30
3.000.000.000 liranın 1.500.000.000 lirası için
412.500.000 lira, fazlası .............................................................................% 35
6.000.000.000 liranın 3.000.000.000 lirası için
937.500.000 lira, fazlası .............................................................................% 40
12.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için
2.137.500.000 lira, fazlası ..........................................................................% 45
24.000.000.000 liranın 12.000.000.000 lirası için
4.837.500.000 lira, fazlası ..........................................................................% 50
24.000.000.000 liradan fazlasının 24.000.000.000 lirası için
10.837.500.000 lira, fazlası ......................................................................% 55
nispetinde vergilendirilir.YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN
DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
Beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması halinde kullanılacak ek föy;

¨ KARBON KAĞIDI KULLANILMADAN iki örnek doldurulacaktır. Fotokopi ile çoğaltılan beyannameler kesinlikle kullanılmayacaktır.
¨ Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır.
¨ Kurşun kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
¨ Her kutuya bir harf veya rakam yazılacaktır.
¨ Silinti ve kazıntı yapılmayacak, beyanname ve ek föy katlanmayacak ve buruşturulmayacak, okunaklı düzenlemeye özen gösterilecektir.
¨ Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. BİLGİLER İLGİLİ ALANA SIĞDIĞI KADAR YAZILACAKTIR.
¨ Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.
¨ Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.
¨ Kelimeler arasında bir karakter boşluk bırakılacaktır.
¨ Noktalama işaretinden sonra boşluk bırakılmayacaktır.
1 4 Nolu alanlara kimlik bilgileri, nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekilde ve kısaltmadan aynen yazılacaktır. Kimlik bilgilerinin ayrılan alana sığmaması durumunda, isimler sığdığı kadarıyla yazılacaktır.
5 Nolu doğum yeri alanına, İLÇE ADI YAZILACAKTIR.İLÇENİN AYRI BİR ADI YOKSA İL ADI YAZILACAKTIR. KÖY VE BUCAK İSMİ YAZILMAYACAKTIR.
6 Nolu adres alanına mahalle, cadde/sokak bilgileri yazılacak ve POSTA KODU muhakkak belirtilecektir. Varsa telefon numarası alan kodu ile birlikte yazılacaktır. Adres bilgileri açık bir şekilde alanlara sığıyorsa kısaltma yapmadan yazılacaktır. Alanlara sığmaması halinde anlaşılır kısaltmalar yapılabilir.
7 Nolu alanda doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir.
8 Nolu mesleği alanına mükellefin esas uğraş konusu yazılacaktır. Birden fazla meslekle uğraş söz konusu ise ağırlıklı olan yazılacaktır.
9 Nolu uyruğu alanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar TC rumuzunu, başka ülke tabiyetinde olanlar ise, ülkelerinin Uluslararası Trafik Kodunu yazacaklardır.


ÖRNEK

Mükellef Burak Can, Ankara'da bulunan ve konut olarak kiraya verdiği daireden 1998 yılında 960 milyon kira geliri elde etmiştir.

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi ve fon payı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Gayri Safi İrat Toplamı ................................................. 960.000.000 TL.
Vergiden İstisna Tutar .................................................. 240.000.000 TL.
Kalan(960.000.000-240.000.000) ...................................... 720.000.000 TL.
%25 Götürü Gider(720.000.000x%25) .............................. 180.000.000 TL.
Vergiye Tabi Gelir
(720.000.000-180.000.000) ............................................... 540.000.000 TL.
Hesaplanan Gelir Vergisi ............................................... 135.000.000 TL.
Fon Payı Matrahı ......................................................... 135.000.000 TL.
Hesaplanan Fon Payı
(135.000.000 x %10) ......................................................... 13.500.000 TL.
Rehberi bilgisayarınıza indirmek için üstüne tıklayınız.MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER