GIB  Ana Sayfa  Tanıtım  İç Genelgeler
İç Genelgeler

İç Genelgeler

* 06.01.2003 tarih ve 468 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile vergi dairelerince tarh, tahakkuk, tahsilat ve ödemelerde kullanılan belgelerin düzenlenmesi ile kayıt işlemlerinde 50.000 liranın altındaki tutarlara yer verilmeyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

* 30.01.2003 tarihinde 2003/1 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi ile Kurban Bayramı süresince eğlence yerlerinde denetim yapılması ve kurban derisi ve bağırsak ticaretine yönelik denetimlere de yer verilmesi belirtilerek bu konu Gelirler Bölge Müdürlüklerine ve İl Valiliklerine duyurulmuştur.

* 19.02.2003 tarih ve 6378 Sayılı ve 2003/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin bir an önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi amacıyla Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi yeniden belirlenmiştir.

* 08.03.2003 tarih ve 9461 Sayılı 2003/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile Vergi Barışı Kanunu ile ilgili olarak mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacak işlemler, diğer kamu alacakları için yapılacak işlemler, otomasyonlu ve otomasyonsuz vergi dairelerinde tahsilat ve muhasebe kayıt işlemlerine ilişkin vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemlere açıklama getirilmiştir.

* 15.03.003 tarih ve 10615 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

* 28.03.2003 tarih ve 13516 Sayılı 2003/2 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

* 31.03.2003 tarih ve 13659 Sayılı 2003/3 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerinden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin, Kanunun 21 inci maddesinde 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) bendi ile yapılan değişiklik uyarınca 21 Nisan 2003 tarihine kadar uzatılması, ayrıca Marmara Bölgesi ve Civarında 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve ödeme süresi belirlenmemiş olan vergilerin 28 Şubat 2003 olarak belirlenen vade tarihinin 31 Mayıs 2003 olarak yeniden belirlenmesi ve bu vergilerin ilk taksitinin Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceğinin hükme bağlanması nedeniyle konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

* 10.04.2003 tarih ve 2003/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerine ilişkin inceleme haddi ve diğer hususlar yeniden belirlenmiştir.

* 15.04.2003 tarih ve 2003/2 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere ödenen bazı ücretler ile sosyal yardım niteliğindeki ödemelerin vergilendirilmesi konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda eğitim-öğretim tazminatı, yabancı dil tazminatı, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin resmi okul öğretmen ve personeline yapılan tutarı kadar kısmını gelir vergisine tabi tutulmayacağı açıklanmıştır.

* 16.04.2003 tarih ve 16404 Sayılı 2003/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 4837 Sayılı Kanunla getirilen ek motorlu taşıt vergisinin vergi dairelerinin yanı sıra motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili kıldığımız bankalar tarafından da tahsil edilmesi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler açıklanmıştır.

* 17.04.2003 tarih ve 2003/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile katma bütçe ve döner sermaye saymanlıklarınca kesilerek, saymanlığın hesabının bulunduğu Ziraat Bankası Şubesine gönderme emri ile bildirilen amme alacağının vergi dairesi hesabına aktarılmasına yönelik yapılması gereken iş ve işlemler açıklanmıştır.

* 17.04.2003 tarih ve 16735 Sayılı 2003/4 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun uygulamasında ortaya çıkan tereddütlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

* 18.04.2003 tarih ve 17007 Sayılı 2003/1 Sıra No.lu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi 25.04.2003 tarih ve 25089 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanıncaya kadar geçecek süre içerisinde söz konusu Kanunun uygulamasına yön vermek amacıyla ile düzenlenerek tüm Valilikler, vergi daireleri ve mal müdürlüklerine gönderilmiştir.

* 29.04.20003 tarih ve 18089 Sayılı 2003/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Kanuna göre matrah artırımında bulunmuş ve vergileri tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan mükelleflerin, yukarıdaki Kanun hükmüne göre; söz konusu vergi tahakkuklarının indirimli asgari matrah tutarlarına göre düzenlenmesi ve fazla ödenen taksit tutarlarının da ödenecek taksitlere sırasıyla mahsup edilmesi ve matrah artırımı nedeniyle tahakkuk eden vergilerin defaten ödenmiş olması halinde fazla ödenen tutarın, varsa mükellefin vergi dairesine olan başka borçlarına mahsup edilmesi, borç yoksa mükellefe ret ve iade edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

* 01.05.2003 tarih ve 18267 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile vergi incelemeleri ve doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan mükelleflerle ilgili tespitler yapılırken sigorta şirketlerinden tazminat alınıp alınmadığı hususundaki bilginin hızla ve tek elden sağlanması açısından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinden bilgi istenilmesi gerektiği açıklanmıştır.

* 07.05.2003 tarih ve 19116 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulamasına ilişkin 2003 model taşıtların net ağırlıkları tespit edilmiştir.

* 30.05.2003 tarih ve 23180 Sayılı 2003/5 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 13. maddesi ve 4842 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 63. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ödenen %2,5 oranındaki verginin içinde işçiliğe ait kısım da bulunduğunda, işçilik bedeli üzerinden ayrıca 4811 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmüne göre katma değer vergisi hesaplanmaması ve ödenmemesi gerektiği açıklanmıştır.

* 30.05.2003 tarih ve 3629-1 Sayılı 2003/6 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 13. maddesi ve 4842 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 63. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre ödenmesi gereken %2,5 oranındaki verginin 30 Mayıs 2003 tarihi mesai saati bitiminde sona eren ödeme süresi; Vergi Usul Kanununun 111 maddesinin beşinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki kullanılarak 16.06.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

* 30.05.2003 tarih ve 23223 Sayılı 2003/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile kamu alacaklarının süratle Hazineye intikali amacıyla takip ve tahsil işlemlerinin hızlandırılması talimatı verilmiştir.

* 05.06.2003 tarih ve 24072 Sayılı 2003/7 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesi ile 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununun 17 nci maddesinde yararlanmak üzere başvuruda bulunan;

- Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların, 4811 Sayılı Kanuna göre ödeyecekleri taksit tutarlarını gösteren 2003/2 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi ekinde yer alan 4 Nolu Tablolar bir yazı ekinde en geç 10.06.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü’ ne,

- Belediyeler, İl Özel İdareleri ile bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların, 4811 Sayılı Kanuna göre ödeyecekleri taksit tutarlarını gösteren 2003/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ekinde yer alan 4 No.lu Tablolar ise bir yazı ekinde en geç 10.06.2003 tarihi mesai saati bitimine kadar İller Bankası Genel Müdürlüğü’ ne

gönderilmesi istenmek suretiyle kamu kuruluşlarına ait taksitlerin süresinde ve düzenli bir şekilde ödenmesinin temini amaçlanmıştır.

* 09.06.2003 tarih ve 24558 Sayılı 2003/6 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 4749 Kamu Yönetimi Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 09.04.2002 tarih ve 24721 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanuna göre Hazine alacaklarının vadesinde Müsteşarlığa ödenmemesi durumunda yasa gereği 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre vergi dairelerince tahsil edileceği hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

* 12.06.2003 tarih ve 25196 Sayılı 2003/7 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4178 Sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci Maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 06.06.2003 tarih ve 25130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5699 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bu kararın yürürlüğe girdiği 06.06.2003 tarihinden itibaren münhasıran 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından ve vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksit veya taksitlere uygulanmak üzere getirilen erken ödeme indirimi ile ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır.

* 13.06.2003 tarih ve 25546 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi ile gerçek ve tüzel kişilere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

Vergi kimlik kartlarının kaybolması veya çalınması veya vergi kimlik numaralarının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alınarak başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla, Bakanlığımızca vergi kimlik numarasına tedbir konulması ve tasarruf yetkisinin kaldırılmasını sağlayan program değişikliği yapılmıştır.

* 24.06.2003 tarih ve 27197 Sayılı 2003/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 316 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde gerek Defterdarlıkların gerekse Vergi Dairesi Başkanlıklarının vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay’da temyiz davası açma yetkileri ile ilgili olarak belirlenen miktarları içeren düzenlemeler yapılmıştır.

* 27.06.2003 tarih ve 27796 Sayılı 2003/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca;

-Defterdarlıklara, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Vergi Dairelerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi yeniden belirlenmiş,

-Öte yandan 4837 Sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile getirilen Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri tecil edilmeyecek alacaklara dahil edilmiştir.

* 07.07.2003 tarih ve 28951 Sayılı 2003/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile Erken Ödeme İndirimine ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğünce 13 Sıra No.lu Genelgesi ile yapılan düzenleme çerçevesinde vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

* 22.07.2003 tarih ve 31997 Sayılı 2003/3 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin nakliyecilikte kullandıkları araçların kayıtlarının hususiye çevrilerek işi bırakma bildiriminde bulunmaları ile araçlarının kaza yapması, çalınması veya el konulması halinde yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

* 23.07.2003 tarih ve 32214 Sayılı 2003/1 Seri No.lu İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar İç Genelgesi ile 4585 Sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 10.09.2000 tarih ve 24166 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/1127 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın (Hükümetler arası Anlaşma) 2 numaralı eki ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve MEP İştirakçileri Arasında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”nda (Ev Sahibi Hükümet Anlaşması) vergilemeye ilişkin düzenlemeler “Vergiler” başlıklı 9 uncu maddesinin “KDV:Sertifikalar” başlıklı 9.8 inci maddesi gereğince Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi çerçevesinde Müteahhit olarak görev yapanlara verilecek olan “Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi” ne ve KDV uygulamalarına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla açıklamalar yapılmıştır.

* 31.07.2003 tarih ve 32997 Sayılı 2003/1 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi İç Genelgesi ile 4760 Sayılı Kanunun 15/2-b maddesi ile 87.03 G.T.İ.P. numaralı taşıtlara dönüştürülen araçlardan Kanunun 19. maddesinin (B) bendi uyarınca, 01.08.2003 tarihinden itibaren 87.03 pozisyonundaki araçlarda uygulanan ÖTV’nin alınmasıyla ilgili olarak Defterdarlıklara bilgi verilmiştir.

* 12.08.2003 tarih ve 34088 Sayılı 2003/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 34 üncü maddesi hükmü gereğince 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) Sayılı tarifenin kara avcılığı ruhsat tezkereleri ile ilgili VI-15 inci fıkrasında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

* 13.08.2003 tarih ve 2003/10 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile 4962 Sayılı Kanunun 07.08.2003 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ihdas edilen “Taşıt Vergisi”ne ilişkin vergi dairelerince yapılması gereken iş ve işlemler hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımızla motorlu taşıtlar vergisini tahsil etmek üzere protokol imzalanmış bulunan toplam 18 bankaya bu verginin tahsil edilmesine yönelik gerekli talimat verilmiştir.

* 04.09.2003 tarih ve 36634 Sayılı 2003/2 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi ile 2002 yılının Emlak Vergisi Genel Beyan dönemi olması ve asgari metrekare birim değerlerinin tapuda yapılan işlem tarihlerinde kesinleşmemiş olması nedeniyle 2002 yılı için kesinleşen vergi değeri ile tapuda işlem yapılması sırasında beyan olunan değer arasında matrah farkı olması durumunda fark matrah üzerinden ikmalen salınacak tapu harcına vergi ziyaı cezası uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

* 11.09.2003 tarih ve 37713 Sayılı 2003/11 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile PTT Genel Müdürlüğü Posta Telgraf Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden, vergi dairelerince postaya verilen tebliğ evraklarının herhangi bir gecikmeye ve aksaklığa meydan verilmeden muhatabına tebliğinin sağlanabilmesi için tebliğ zarfındaki muhatabın ikametgah veya işyeri adresine ait olanlardan sadece bir tanesinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

* 30.09.2003 tarih ve 40494 Sayılı 2003/12 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nde 4854 Sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun ile bazı kanunlardaki cezaların idari para cezasına dönüştürülmesine ve para cezaları tutarlarının güncelleştirilmesine ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilecek olan idari para cezalarının takip ve tahsil işlemleri ile tahsil edilen para cezalarının ne şekilde muhasebeleştirileceği hususlarında yer verilmiştir.

* 20.11.2003 tarih ve 2003/13 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile vergi dairelerince trafik para cezalarının tahsili sırasında ikinci on günlük ödeme süresini son gününün resmi tatile rastlaması halinde sürenin takip eden ilk iş gününün tatil saatinin bitimine kadar uzamasına ilişkin bilgi verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak daha önce çıkarılan 20.06.2002 tarih ve 2002/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinin “Trafik Para Cezasının Tahsil Süresinin Son Gününün Resmi Tatile Rastlaması” başlıklı 3. maddesinin 2. ve 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

* 03.12.2003 tarih ve 2003/2 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi İç Genelgesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) Sayılı Listede yer alan motorlu araçlardan, “çok amaçlı araç” olarak tabir edilen bazı taşıtlarda hangi ÖTV oranının uygulanması konusunda Defterdarlıklara bilgi verilmiştir.

* 16.12.2003 tarih ve 53560 Sayılı 2003/2 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi çıkarılmış olup 81 il ve 6 bölgeye duyurulan söz konusu iç genelge ile merkezi denetim elemanları tarafından refakatlerine vergi denetmeni görevlendirilme şeklindeki taleplerinin bölge müdürlüklerine veya defterdarlıklara intikal ettirilmeden Başkanlıkları kanalı ile Genel Müdürlüğümüze yapılması uygulamada birliğin sağlanması amacıyla halen merkezi denetim elemanlarının refakatinde görev yapan vergi denetmenlerinin bu görevlendirmelerine son verilmesi talimatı verilmiştir.

* 16.12.2003 tarih ve 53558 Sayılı 2003/3 sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi çıkarılmış olup 81 il ve 6 bölgeye talimat verilerek yılbaşı süresince yurt çapında yaygın ve yoğun vergi denetimleri yaptırılması istenmiştir.

* 19.12.2003 tarih ve 54483 Sayılı 2003/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya düzenlediği tespit edilen mükelleflerin geçici listeye alınması ve genel esaslara geçmesi ile ilgili olarak Form 21’in düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER