GIB  Ana Sayfa  Tanıtım  Stratejik Yönetim
Stratejik Plan İç Genelgesi (2011/1)
Untitled Document

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : B.07.0.1.GİB.0.65.13/602.04-01                                                                23/11/2011     
Konu : 2014-2018 Stratejik Plan Çalışmaları

 

STRATEJİK PLAN İÇ GENELGESİ
2011/1

Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kuruluşlarına stratejik plan hazırlama ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini, bu planda öngörülen kuruluş misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar ise 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş bulunmaktadır.  
Başkanlığımız, kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak ve bu hususta diğer kamu kurumlarına örnek olmak üzere, yasal bir zorunluluk olmamasına karşın stratejik planlama anlayışını benimseyen ilk kamu kurumu olmuş ve 2004 yılından itibaren stratejik planlama anlayışını temel alan bir yönetim şekli benimsemiştir.
Stratejik planlama alanında sağlanmış olan kurumsal birikim neticesinde, mezkur Kanun ve Yönetmelik uyarınca hazırlanan ilk plan olma niteliği taşıyan 2009–2013 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı, yerini, önümüzdeki ikinci beş yıllık dönem için hazırlanacak olan 2014-2018 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planına bırakacaktır.
Başkanlığımız, 2014-2018 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı hazırlık sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin, tek başına ve merkeziyetçi bir yaklaşımla yürütülmesinin, planın başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel olduğunun bilincindedir. Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, katılım temelli bir süreçtir. Bu nedenle hazırlanacak olan stratejik plana, başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm çalışanların el ve gönül birliğiyle destek vermesi, katkıda bulunması ve kendisinden beklenenleri zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesi son derece önem arz etmektedir.
İlgili mevzuat hükümleri gereği bu genelge ile başlatılmış bulunan 2014-2018 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Plan hazırlık çalışmaları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yukarıda zikredilen açıklamalar çerçevesinde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülecektir.
Bilgi edinilmesini, Başkanlığımızın tüm birimlerinin yapılacak çalışmalara, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü destek ve katkıda bulunmaları hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı

 

 

 

 MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER