EK: 2
Sözleşme Numarası: .................

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme, kimlik bilgisi aşağıda yazılı olan kişiler arasında düzenlenmiştir.

1. TARAFLAR(*)

MESLEK ODASININ/BİRLİĞİNİN

MÜKELLEFİN

Vergi Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

////////////////////////////////////////////////

Adı Soyadı / Unvanı

Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi

Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi

Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No / Ticaret Odası

Adresi

Telefon Numarası

Faks Numarası

Elektronik Posta Adresi

Meslek Odasının/Birliğinin
Kanuni Temsilcisinin
Adı Soyadı Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
(T.C. Kimlik Numarası)


2-KONU

Bu sözleşmenin konusu, mükellef (kanuni temsilcisi veya vergi sorumlusu dahil) tarafından e-beyanname gönderilmesini sağlamak üzere, e-beyanname göndermeye aracılık etme yetkisine sahip meslek odasına/birliğine sunulan bilgiler çerçevesinde, ilgili vergi dairesine e-beyanname gönderilmesi ve karşılığında elektronik ortamda düzenlenerek iletilen ve mükellefe tebliğ yerine geçen tahakkuk fişinin elektronik ortamda alınmasıdır.

3-TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1.Meslek odası/birliği, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili yayımlanacak genel tebliğ, sirküler ve diğer ilgili düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara uyacaktır.

2.Meslek odası/birliği, mükellef veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesi ve karşılığında tahakkuk fişinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine karşı sorumludur.

3.Mükellef, beyannameye yansıması gereken her türlü bilgiyi meslek odasına/birliğine tam ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür. Meslek odası/birliği kendisine iletilmeyen, eksik iletilen veya yanlış iletilen her türlü bilginin beyannameye yansımasından sorumlu tutulamaz. Meslek odasının/birliğinin sorumluluğu kendisine sunulan bilgiler çerçevesinde sınırlı olup, bu bilgilerin beyannameye doğru yansıtılmaması halinde ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, kesilecek ceza ve hesaplanacak faizlerin ödenmesinden mükellefle birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.

4.Mükellefin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek odasıyla/birlikle bu sözleşmeyi düzenlemiş olması, bu konudaki yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamını taşımaz. Meslek odası/birliği, mükellefin / vergi sorumlusunun talebi halinde, e-beyannamenin vergi dairesince alınıp kabul edildiğinden mükellefi haberdar etmek ve tahakkuk fişinin bir örneğini mükellefe / vergi sorumlusuna vermek zorundadır. e-beyanname gönderme işleminde meydana gelecek herhangi bir arıza veya teknik nedenden dolayı başarısız olunması halinde, beyanname mükellef / vergi sorumlusu tarafından kağıt olarak ve süresi içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

5.Meslek odası/birliği, sözleşmede öngörülen hususların yerine getirilmesi sırasında, öğrendiği bilgileri mükellefin izni dışında açıklayamaz ve bu yükümlülükle ilgili edinilen bilgi ve belgeler ile suretlerini üçüncü şahıslara veremez. Meslek odası/birliği, bu duruma aykırı hareketinden dolayı mükellefin uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

6.Elektronik ortamda gönderilen ve Vergi İdaresi tarafından kabul edilip, meslek odasınca/birliğince da onaylanan beyanname, mükellef / vergi sorumlusu tarafından verilmiş beyanname olarak kabul edilecek ve mükellefin / vergi sorumlusunun kendi yaptığı beyanın sonuçlarını doğuracaktır.

7.Taraflar, karşı tarafa bildirmek şartı ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.


İş bu sözleşme iki nüsha olarak ....../...../........ tarihinde ........................................'da düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

Meslek Odasının/birliğin Temsilcileri             Mükellef veya Kanuni Temsilci
Adı Soyadı      :                                               Adı Soyadı      :
İmza                :                                               İmza                :

 

 

 

 

 

(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.