(1) SAYILI TARİFE
ecblankYargı Harçları :
ecblank,ecblank
 A) Mahkeme harçları:
ecblank
(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde
ecblank
I- Başvurma harcı:
ecblank
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,
ecblank
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    
9,85
ecblank
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    
21,15
ecblank
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
32,40
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde  172,50
ecblank,ecblank
II- Celse Harcı:
ecblank
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
ecblank
1.Sulh mahkemeleri:
ecblank
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (12,15 TL)'den aşağı olmamak üzere  
(Binde 1,98)
ecblank
b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   
12,15
ecblank
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (21,15  TL)'den az olmamak üzere    
(Binde 1,98)
ecblank
III- Karar ve ilam harcı:
ecblank
1.Nispi harç:
ecblank
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                           
(Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte  veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
ecblank,ecblank
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)    
(Binde 9,9)
ecblank
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     
(Binde 3,96)
ecblank
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) 
(Binde 9,9)
ecblank
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü    maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.
ecblank
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  
(Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
 Nispi harçlar  (21,15 TL)'den aşağı olamaz.
ecblank,ecblank
2. Maktu harç:
ecblank
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 
21,15
ecblank
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 
43,90
ecblank
c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
34,80
ecblank
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   
34,80
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)
a)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                        
103,50
b)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 46,00
c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 103,50
d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 57,50
e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 57,50
f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 23,00
g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 23,00
h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda 23,00
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)
V- Keşif Harcı  148,55
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)
ecblank
B) İcra ve iflas harçları:
ecblank
I. İcra harçları:
ecblank
1.İcraya başvurma harcı     
21,15
ecblank
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 
21,15
ecblank
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
ecblank
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan 
(Yüzde 3,96)
ecblank
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
(Yüzde 7,92)
ecblank
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  
(Yüzde 9,9)
ecblank
d)Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     
(Yüzde 3,96)
ecblank
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 1,98)
ecblank
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:
ecblank
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    
(Yüzde 1,98)
ecblank
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 3,96)
ecblank
g)Menkul tesliminde;
ecblank
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde 
(Yüzde 1,98)
ecblank
bb)İcra marifetiyle teslim halinde 
(Yüzde 3,96)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
ecblank
4.İdare harçları:  
ecblank
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
14,70
ecblank
II. İflas harçları:
ecblank
1.Maktu harç:
ecblank
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  
34,80
ecblank
2.Konunun değeri üzerinden harç:
ecblank
a)İflasta paylaşılan para üzerinden 
(Yüzde 3,96)
ecblank
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
(Binde 9,9)
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)
III. Haciz, teslim ve satış harcı 49,45
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) 
ecblank
C) Ticaret sicili harçları:
ecblank
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
ecblank
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
ecblank
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
156,60
ecblank
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 
448,95
ecblank
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 
1.011,50
ecblank
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
ecblank
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
77,70
ecblank
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 
111,30
ecblank
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
246,20
ecblank
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
ecblank
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil) 
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
ecblank
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
77,70
ecblank
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
111,30
ecblank
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
246,20
ecblank
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
ecblank
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  
30,35
ecblank
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
43,90
ecblank
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
77,70
ecblank
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
ecblank
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
ecblank
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
7,80
ecblank
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  
25,95
ecblank
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
ecblank
I. Suret harçları:
ecblank
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 
1,35
ecblank
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 
1,35
(Tasdikli fotokopiler dahil)   
ecblank
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 
3,30
ecblank
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 
3,30
(Tasdikli fotokopiler dahil)
ecblank
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
ecblank
II. Muhafaza harçları:
ecblank
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
ecblank
a)Bir yıla kadar  
(Binde 9,9)
ecblank
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için 
(Binde 4,95)
ecblank
III. Defter tutma harçları:
ecblank
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (12,15 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden 
(Binde 3,96)
ecblank
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
ecblank
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         
(Binde 3,96)
ecblank
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  
32,40
ecblank
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  
32,40
ecblank
IV. Miras işlerine ait harçlar:
ecblank
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden 
(Binde 3,96)
ecblank
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
ecblank
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
ecblank
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
ecblank
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   
(Binde 0,99)
ecblank
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     
43,90
(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları :
ecblank
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
ecblank,ecblank
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için
(Binde 0,99)
ecblank
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (43,90 TL)'den az, (22.499,75 TL)'den çok olamaz.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Emanet harçları:
ecblank
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden
(Binde 1,98)
ecblank,ecblank,ecblank
Harç miktarı (3,30 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Konşimento yazılması harcı:
ecblank
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan
0,394
ecblank,ecblank
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank
II. Maktu harçlar:
ecblank
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden
6,90
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için
12,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3.Vekaletnameler:
ecblank
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için
5,75
ecblank,ecblank
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için
9,05
ecblank,ecblank
4.Defter tasdiki:
ecblank
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
ecblank,ecblank
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler
17,00
ecblank,ecblank
bb)Serbest meslek kazanç defteri
21,15
ecblank
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler
21,15
ecblank,ecblank
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
ecblank,ecblank
100 sayfaya kadar (100 dahil)
5,60
ecblank
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için
5,60
ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.Suretler ve tercümeler:
ecblank
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
1,35
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
3,30
ecblank,ecblank,ecblank
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)
12,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
7.Tespit ve tutanak harçları:
ecblank
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti
12,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 223,90
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
9.Düzeltme harcı:
ecblank
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için
2,60
ecblank,ecblank,ecblank
10.Mukavele feshi harcı:
ecblank
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için
2,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
11.(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan
43,90
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları :
ecblank
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
I- Başvurma harcı:
ecblank
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma
21,15
ecblank,ecblank
b)Danıştaya başvurma
43,90
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında 91,40
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 60,95
ecblank
II- Nispi harçlar:
ecblank
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
ecblank,ecblank
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (21,15 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Danıştay kararlarında:
ecblank
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (43,90 TL)'den az olmamak üzere
(Binde 7,92)
ecblank,ecblank
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
III- Maktu harç:
ecblank
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında
21,15
ecblank,ecblank
b)Danıştay kararlarında
43,90
ecblank
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında
43,90
ecblank,ecblank
IV- Suret harçları:
ecblank
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)
1,00
ecblank,ecblank
(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :
ecblank
I- Tapu işlemleri:
ecblank
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden
(Binde 1386)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. (5831 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 19,8)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 59,4)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden
(Binde 59,4)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank
b) (5831 sayılı Kanunun 7'inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
7.İpotek tesisinde:
ecblank
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
(Binde 1,98)
ecblank,ecblank,ecblank
8.Muvakkat tesciller:
ecblank
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,98)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden
(Binde 5,94)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 5,94)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,
(Binde 3,96)
ecblank,ecblank
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden
(Binde 5,94)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)
136,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)
68,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 19,8)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)
68,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden
14,70
ecblank,ecblank
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 1,98)
ecblank,ecblank,ecblank
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için
30,35
ecblank,ecblank,ecblank
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)
5,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden
(Binde 118,8)
ecblank,ecblank,ecblank
20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap  bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı 
(Binde 20)(**)
ecblank
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24/04/2003) 
ecblank
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için
(Binde 20)(**)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
ecblank,ecblank
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için
(Binde 20)(**)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
ecblank,ecblank
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için
(Binde 20)(**)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için
(Binde 20)(**)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank

f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

(Binde 20)(**)
ecblank,ecblank

g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen bent, Yürürlük: 12/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

 

(Binde 3,96)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

 

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
ecblank,ecblank,ecblank
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,
(Binde 5,94)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,
(Binde 7,92)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, 
(Binde 11,88)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (12,15 TL)'den aşağı olamaz.)
ecblank,ecblank,ecblank
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (12,15 TL)'dir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.
( 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları :
ecblank
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
ecblank
1. Tereke işlerinde:
ecblank
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden
(Binde 19,8)
ecblank,ecblank
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan murakabeden
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Sulhnameler:
ecblank
(Kararda yazılı değer üzerinden):
ecblank
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil
(Binde 39,6)
ecblank,ecblank
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten
(Binde 9,9)
ecblank,ecblank
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 5,94)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden
(Binde 1,98)
ecblank,ecblank,ecblank
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
ecblank,ecblank
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
0,763
ecblank,ecblank,ecblank
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan
0,395
ecblank,ecblank
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan
0,395
ecblank,ecblank
III. Maktu harçlar:
ecblank
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
ecblank
a)Jurnalin tasdiki
66,35
ecblank
b)Jurnala sayfa ilavesi
25,95
ecblank
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri
268,95
ecblank,ecblank
3.İmza ve mühür tasdiki:
ecblank
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
25,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)
52,65
ecblank,ecblank
4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)
25,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için  25,95
ecblank,ecblank,ecblank
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için
12,15
ecblank,ecblank
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
ecblank,ecblank
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)
43,90
ecblank,ecblank,ecblank
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)
89,10
ecblank,ecblank
7. Terekenin mühürlenmesi
66,35
ecblank
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki
39,40
ecblank,ecblank
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar
25,95
ecblank,ecblank,ecblank
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak
66,35
ecblank,ecblank
(6) SAYILI TARİFE 
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları :
ecblank
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
ecblank
I- Pasaport Harçları:
ecblank
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
ecblank
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
ecblank
6 aya kadar olanlar
80,50
ecblank
1 yıl için olanlar
117,60
ecblank
2 yıl için olanlar
191,90
ecblank
3 yıl için olanlar
272,40
ecblank
3 yıldan fazla süreli olanlar
383,85
ecblank
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- Vize müracaat ve vize harçları:
ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
ecblank
1. Giriş vizeleri:
ecblank
a) Tek giriş
268,40
ecblank
b) Müteaddit giriş
898,70
ecblank
2. Transit vizeleri
ecblank
a) Tek transit
268,40
ecblank
b) Çift transit
538,40
ecblank
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
448,50
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
ecblank,ecblank
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004) 
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (18,95 TL)’den az, (96,35 TL)’den çok olamaz.) 10,20
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
1 aydan sonraki her ay için 
64,05
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
ecblank,ecblank,ecblank
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
156,05
ecblank
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm.Yürürlük:6/9/2003)
ecblank,ecblank,ecblank
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
ecblank
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil)
137,65
ecblank
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 
414,20
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
ecblank,ecblank,ecblank
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
690,90
ecblank
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
1.382,75
ecblank
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank
(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları :
ecblank
I- Gemi sicil işlemleri:
ecblank
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,163
(133,70 TL’den az, 8.999,40 TL’den çok olamaz.)
ecblank,ecblank,ecblank
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Binde 19,8)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 4,95)
ecblank,ecblank,ecblank
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 4,95)
ecblank,ecblank,ecblank
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 9,9)
ecblank,ecblank,ecblank
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
12,15
ecblank,ecblank,ecblank
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,163
ecblank,ecblank
(12,15 TL’den az, 224,00 TL’den çok olamaz.)
ecblank
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
5,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II. Liman işlemleri:
ecblank
1. Denize elverişlilik belgesi:
ecblank
En az 43,90 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,503
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 
0,271
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan  0,136
ecblank,ecblank,ecblank
(Harç tutarı 1.349,05 TL’den çok olamaz.)
ecblank,ecblank
2. Ölçme Belgesi:
ecblank
En az (89,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,667
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan
0,667
ecblank,ecblank
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,503
ecblank,ecblank
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  3.599,15 TL’den çok olamaz)
0,271
ecblank,ecblank,ecblank
3. Yola elverişlilik belgesi:
ecblank
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
ecblank
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
25,95
ecblank
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
43,90
ecblank
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
89,10
ecblank
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
111,30
ecblank
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
ecblank,ecblank
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
0,503
ecblank,ecblank
(66,35 TL’den az 2.249,40 TL’den çok olamaz)
ecblank,ecblank
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
9,85
ecblank,ecblank
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
ecblank,ecblank,ecblank
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
66,35
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
43,90
ecblank,ecblank
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
25,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
18,95
ecblank,ecblank,ecblank
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
12,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
8. Gemi sörvey belgeleri:
ecblank
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (21,15 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (224,00 TL)’den çok olamaz.
0,040
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b) Muafiyet belgesi 
43,90
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (43,90 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,503
ecblank
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,271
ecblank
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 
0,136
ecblank
(Harç tutarı 1.349,05 Türk Lirasından çok olamaz.)
ecblank
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
ecblank,ecblank
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
ecblank
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
9,30
ecblank
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
18,95
ecblank
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
38,40
ecblank
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
77,15
ecblank
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
96,35
ecblank
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
ecblank
(8) SAYILI TARİFE
ecblankİmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
I- İmalat ruhsatları:
ecblank,ecblank
1. Müstahzar ruhsatnameleri: 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler
898,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Memleket içinde imal olunanlar
448,95
ecblank,ecblank
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
-Hariçten ithal edilenler
448,95
ecblank,ecblank
-Memleket içinde imal olunanlardan
224,00
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a) Başvuru harcı
15,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri
15,15
 (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı
75,65
ecblank,ecblank
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı
75,65
ecblank,ecblank
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı
75,65
ecblank,ecblank
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
75,65
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
- Devir
75,65
ecblank,ecblank
- Veraset
75,65
ecblank,ecblank
- Lisans
86,70
ecblank,ecblank
- Rehin
75,65
ecblank,ecblank
- Mevki fiil
75,65
ecblank,ecblank
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı
86,70
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Endüstriyel tasarımlar:
ecblank,ecblank
a) Tekli tasarım başvuru harcı
23,55
ecblank,ecblank
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı
62,30
ecblank,ecblank
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı
12,95
ecblank,ecblank
d) Tasarım tescil harcı
24,95
ecblank,ecblank
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)
148,65
ecblank,ecblank
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)
223,75
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
g) Devir şerhi tescil
75,65
ecblank,ecblank
h) Lisans işlemi kayıt harcı
148,65
ecblank,ecblank
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı
43,00
ecblank,ecblank
i) Birleşme kayıt harcı
111,30
ecblank,ecblank
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı
86,70
ecblank,ecblank
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi
24,95
ecblank,ecblank
l) Menşei memleket belgelerinden
86,70
ecblank,ecblank
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı
537,85
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Markalar:
ecblank,ecblank
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)
62,30
ecblank,ecblank
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)
62,30
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c) Marka yenileme harcı
161,90
ecblank,ecblank
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı
215,85
ecblank,ecblank
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı
131,20
ecblank,ecblank
f) Marka devir işlemi kayıt harcı
120,25
ecblank,ecblank
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı
215,85
ecblank,ecblank
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı
79,35
ecblank,ecblank
ı) Rehine işlemi kayıt harcı
124,65
ecblank,ecblank
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı
86,70
ecblank,ecblank
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı
62,30
ecblank,ecblank
k) Öncelikli başvuru harcı 
1.007,15
ecblank,ecblank
l) Uluslararası başvuru harcı
62,30
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5. Coğrafi işaretler:
ecblank,ecblank
a) Başvuru harcı
15,15
ecblank,ecblank
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı
15,15
ecblank,ecblank
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı
15,15
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
6. Marka ve patent vekillerinden:
ecblank,ecblank
a) Sicil kayıt harcı
215,85
ecblank,ecblank
b) Sicil yenileme harcı
215,85
ecblank,ecblank
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı
215,85
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden
268,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)
674,00
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
2.361,40
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri
4.049,25
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri
4.723,85
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri
6.749,10
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri
10.259,70
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)
13.499,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden
336,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden
1.686,35
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
IV- Petrol işlemleri:
ecblank,ecblank
1. Sicil işlemleri:
ecblank,ecblank
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
336,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden
403,75
ecblank,ecblank
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
201,55
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden
336,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
e)Diğer hususların tescilinden
133,85
ecblank,ecblank
2. Ruhsatlar:
ecblank,ecblank
a)Müsaade vesikaları
898,95
ecblank,ecblank
b)Arama ruhsatnameleri
1.349,05
ecblank,ecblank
c)İşletme ruhsatnameleri
11.249,50
ecblank,ecblank
d)Belgeler
1.349,05
ecblank,ecblank
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Tarifelerin tasdiki
224,00
ecblank,ecblank
V- Satış ruhsatnameleri:
ecblank,ecblank,ecblank
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde
17,00
ecblank,ecblank
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde
43,90
ecblank,ecblank
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde
89,10
ecblank,ecblank
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde
898,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde
1.349,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde
2.249,40
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı  olan mahallerde
4.499,10
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
ecblank,ecblank
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
ecblank,ecblank
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için
43,90
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için
89,10
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için
224,00
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için
359,10
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için
539,10
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için
719,05
ecblank,ecblank,ecblank
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için
898,95
ecblank,ecblank
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için
1.349,05
ecblank,ecblank
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
ecblank
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
268,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
ecblank
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
448,95
ecblank,ecblank
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
ecblank
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
ecblank
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları
178,90
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
ecblank,ecblank
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler
133,85
ecblank,ecblank,ecblank
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler
133,85
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler
133,85
ecblank,ecblank
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: 
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 674,00
ecblank,ecblank,ecblank
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
ecblank
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
ecblank,ecblank
20 yataklıya kadar olanlar
898,70
ecblank
20-50 yataklıya kadar olanlar
1.349,05
ecblank
50-100 yataklıya kadar olanlar
2.249,40
ecblank
100 yatak veya daha yukarı olanlar
3.599,15
ecblank
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
ecblank,ecblank,ecblank
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler
898,95
ecblank,ecblank,ecblank
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler
448,95
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri
448,95
ecblank,ecblank,ecblank
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
ecblank,ecblank
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
ecblank,ecblank
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)
89,10
ecblank,ecblank
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için)
43,90
ecblank,ecblank
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)
224,00
ecblank,ecblank
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
ecblank,ecblank,ecblank
Gümrük müşavirliği izin belgesi
1.799,40
ecblank
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi
898,95
ecblank,ecblank
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan
117,85
ecblank,ecblank
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan
128,80
ecblank,ecblank
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
ecblank,ecblank,ecblank
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için)
537,85
ecblank,ecblank,ecblank
b)Bulundurma vesikaları
860,50
ecblank
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
21,00
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
898,95
ecblank,ecblank
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
1.799,40
ecblank,ecblank
c)Özel dersanelerden (Her yıl için)
1.799,40
ecblank
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
Son nüfus sayımına göre;
ecblank
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde
608,20
ecblank
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde
1.216,90
ecblank
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde
1.825,35
ecblank
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
ecblank,ecblank,ecblank
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
ecblank,ecblank,ecblank
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
133,85
ecblank,ecblank
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
224,00
ecblank,ecblank
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
268,95
ecblank,ecblank
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
359,10
ecblank,ecblank
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden
539,10
ecblank,ecblank
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
133,85
ecblank,ecblank
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
224,00
ecblank,ecblank
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
268,95
ecblank,ecblank
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden
359,10
ecblank,ecblank
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 
539,10
Turistik müessese harcı alınır.
ecblank,ecblank,ecblank
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) 
(Binde 0,198)
Ancak, bu miktar (8.999,40 TL)’den fazla olamaz.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VII- Okul diplomaları:
ecblank
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
ecblank,ecblank
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
5,60
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar
9,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(6322 sayılı kanunun 20. maddesiyle değişen bölüm; Yürürlük 15.06.2012)VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (*)

1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)

100 TL
ecblank,ecblank
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
ecblank
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
1.349,05
ecblank,ecblank
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
2.699,15
ecblank,ecblank
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden
5.399,80
ecblank,ecblank
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden,
7.874,15
ecblank,ecblank
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
ecblank,ecblank,ecblank
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
ecblank,ecblank
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
ecblank,ecblank
1- Genel antrepo izin belgeleri:
ecblank
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
ecblank,ecblank
-Açma
23.624,75
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
7.874,15
ecblank
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
ecblank,ecblank
-Açma
15.749,70
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
7.874,15
ecblank
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
ecblank,ecblank,ecblank
-Açma
15.749,70
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
7.874,15
ecblank
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
ecblank,ecblank
-Açma
15.749,70
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
7.874,15
ecblank
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden
3.936,45
ecblank,ecblank,ecblank
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden
3.936,45
ecblank,ecblank,ecblank
2- Özel antrepo izin belgeleri:
ecblank
-Açma
11.811,65
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
5.849,20
ecblank
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
ecblank,ecblank
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
ecblank,ecblank
-Açma
23.624,75
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
7.874,15
ecblank
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
ecblank,ecblank
-Açma
11.811,65
ecblank
-İşletme (Her yıl için)
5.849,20
ecblank
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 247.710,00
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)  247.710,00
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde  14.862,60
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde  44.587,80
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde      59.450,40
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank