VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
MADDELER - KONULAR

388 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(3) 1.1.2009

(TL)

393 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(4) 1.1.2010

(TL)

402 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(5) 1.1.2011

(TL)

411 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(6) 1.1.2012

(TL)

422 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(7) 31.12.2012

(TL)

432 Seri No' lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği
(8) 30.12.2013

(TL)

Madde - 343            
En az ceza haddi            
- Damga vergisinde
7,60
7,70
8
8,80
9,40
9,70
- Diğer vergilerde
16
16
17
18
19
19
Madde 352 - (Kanuna bağlı cetvel)            
Birinci derece usulsüzlükler            
-Sermaye şirketleri için
89
90
96
105
110
110
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
56
57
60
66
70
70
-İkinci sınıf tüccarlar için
28
28
30
33
35
36
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için
14
14
15
16
17
17
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için
7,60
7,70
8
8,80
9,40
9,70
-Gelir vergisinden muaf esnaf için
3,50
3,50
3,70
4
4,30
4,40
Madde - 352            
İkinci derece usulsüzlükler            
-Sermaye şirketleri için
50
50
53
58
60
60
-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
28
28
30
33
35
36
-İkinci sınıf tüccarlar için
14
14
15
16
17
17
-Yukarıdakiler dışında Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için
7,60
7,70
8
8,80
9,40
9,70
-Kazancı basit usulde vergilendirilenler için
3,50
3,50
3,70
4
4,30
4,40
-Gelir vergisinden muaf esnaf için
2
2
2,15
2,30
2,40
2,40
Madde - 353            
1 numaralı bentte yazılı belgeler            
-Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu almamak veya vermemek (1)
160
160
170
180
190
190
-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı
76.000
77.000
80.000
88.000
94.000
97.000
2 numaralı bentte yazılı belgeler            
-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
160
160
170
180
190
190
-Her bir belge nevine ilişkin her tespit için toplam ceza miktarı
7.600
7.700
8.000
8.800
9.400
9.700
-Her bir belge nevine ilişkin olarak bir takvim yılı içinde kesilebilecek toplam ceza miktarı
76.000
77.000
80.000
88.000
94.000
97.000
4 numaralı bent            
-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
160
160
170
180
190
190
6 numaralı bent            
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara
3.500
3.500
3700
4.000
4.300
4.400
7 numaralı bent            

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

190
190
200
220
230
230
8 numaralı bent (2)            
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
560
570
600
660
700
700

Bu bent uyarınca bir takvim
yılı içinde kesilecek toplam


özel usulsüzlük cezası

         
140.000
9 numaralı bent            
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
getirmeyenlere
760
770
800
880
940
970
10 numaralı bent            
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına
560
570
600
660
700
700
Madde - 355            
b) Damga Vergisinde            

Her bir kağıt için kesilecek
özel usulsüzlük cezası

         
1,60
Mükerrer Madde - 355            
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza
           
-I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.600
1.000
1070
1.170
1.200
1.200
-II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
760
500
530
580
600
600
-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
350
250
260
280
300
300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası          
970.000

 

(1) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10'undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.
(2) Bu miktar 29.7.1998 tarihinden sonra uygulanabilecektir.
(3) 20.12.2008 gün ve 27086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 388 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(4) 29.12.2009 gün ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 393 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(5) 29.12.2010 gün ve 27800 sayılı (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 402 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(6) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 411 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(7) 31.12.2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 422 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(8) 30/12/2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 432 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği