MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, VERGİ İSTİHBARAT UZMANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

(10 Ocak 1997 tarih ve 22873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler, Vergi İstihbarat Uzmanlarının Çalışma Esasları, Görev, Yetki ve SorumluluklarıBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve Kapsam

Madde 1- Vergi İstihbarat uzmanlarının mesleğe alınmaları, meslekte yetişmeleri ve yükselmeleri, görev ve yetkileri; Gelirler Genel Müdürlüğü, gelirler bölge müdürlükleri, vergi istihbarat müdürlükleri ve diğer ilgili birimlerle ilişkileri ile çalışma usul ve esasları bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 10 uncu maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

Bakan  : Maliye Bakanı,

Genel Müdürlük : Gelirler Genel Müdürlüğü,

Genel Müdür  : Gelirler Genel Müdürü,

Bölge Müdürlüğü  : Gelirler Bölge Müdürlüğü,

Bölge Müdürü : Gelirler Bölge Müdürü,

Uzman : Vergi İstihbarat Uzmanı,

Uzman Yardımcısı : Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı,

Yönetmelik : Bu Yönetmelik,

anlamında kullanılmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

Vergi İstihbarat Uzmanlarının Çalışma Esasları, Görev, Yetki ve SorumluluklarıBölge Müdürlüğü Emrinde Çalışma

Madde 4- Uzmanlar, doğrudan vergi istihbarat müdürüne bağlı olarak çalışırlar. Vergi İstihbarat müdürü, uzmanların yapacakları iş ve işlemlerle ilgili olarak doğrudan bölge müdüründen emir ve talimat alır.

Vergi İstihbarat Müdürlüğünün Bulunduğu İl Dışında Çalışma

Madde 5- Bilgi topladığı mükellef veya mükellef grupları ile ilgili olarak vergi istihbarat müdürlüğünün bulunduğu il dışındaki görevlendirmeler;

- Aynı bölge içindeki illerde bölge müdürünün,

- Bölge dışı illerde Gelirler Genel Müdürü’nün,

onayı ile olur.

Vergi İstihbarat Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

Madde 6- Uzmanlar vergi istihbarat müdürünün bilgisi, onayı ve talimatı doğrultusunda;

a) 2l3 sayılı Vergi Usul Kanunu, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde vergi kaçakçılığı ile mücadele konularında gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi toplamakla,

b) Vergi inceleme elemanlarının yapmakta oldukları vergi incelemeleri ile ilgili olarak araştırılmasını istedikleri konular hakkında bilgi ve delil toplamakla,

c) Toplamış oldukları bilgi ve delilleri vergi istihbarat müdürlüğüne veya müdürlük aracılığı ile ilgili birimlere rapor etmekle,

d) Görevi sırasında öğrendiği konusu şuç teşkil eden bilgileri veya delilleri ilgili birimlere ulaştırmak üzere rapor etmekle,

e) Görevin gerektirdiği hususlarda bağlı oldukları birim vasıtasıyla çalışmalarını Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleriyle müştereken yürütmekle,

f) Bilgi ve delil toplama metodları ile haklarında bilgi ve delil toplanması gereken gerçek veya tüzel kişi mükellef grupları ve sektörlerle ilgili olarak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmakla,

görevli ve yetkilidirler.

Vergi İstihbarat Uzmanlarının Sorumluluğu

Madde 7- Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Kimlik Belgesi

Madde 8- Uzmanlara Genel Müdürlükçe, görevli olduklarını gösteren, memurluk sıfat ve yetkisini belirtir bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi, gereken durumlarda ilgililere gösterilir.

Yardım Zorunluluğu

Madde 9- Uzmanlara görevleri sırasında; mülki amirler, emniyet amir ve memurları ile Maliye Bakanlığı teşkilatı yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylığın gösterilmesi zorunludur.

Vergi İstihbarat Uzmanlarının Büro İşleri

Madde 10- Uzmanların yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili evrakın sevk ve kayıt işlerinin takip edilmesi ve gerekli olanların saklanması vergi istihbarat müdürlüğü tarafından yerine getirilir.İKİNCİ KISIM

Vergi İstihbarat Uzmanlığına Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul ve EsaslarıBİRİNCİ BÖLÜM

Vergi İstihbarat Uzmanlığına GirişGiriş

Madde 11- Uzmanlığa, sınavla uzman yardımcısı olarak girilir.

Giriş Sınavı

Madde 12- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir. ) Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığına atanmak için 14 üncü maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

Genel Müdürlük, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

Giriş Sınavının Duyurulması

Madde 13- Uzman yardımcılığı için açılacak yarışma sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile hangi makama başvurulacağı hususu, yurt düzeyinde okunan en az iki ayrı günlük gazetede ikişer defa yayımlanmak ve Bakanlık merkez teşkilatı ilân panolarına asılmak suretiyle duyurulur.

İlânlar, yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavın başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

Giriş Sınavı Şartları

Madde 14- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte ve yüksekokulları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

d) Erkekler için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

Giriş sınavına ancak üç defa katılınabilir. Üç defa katıldığı halde bu sınavın yazılı veya sözlü bölümde başarılı olamayanlar sonraki sınavlara katılamazlar. Bu durumda olanların, herhangi bir şekilde tekrar giriş sınavına katılmaları halinde, sınavları geçersiz sayılır.

Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

Madde 15- (14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekli ile değiştirilmiştir. ) Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği;

b) Yüksek öğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği;

c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği;

d) Kendi el yazısı ile hazırlanmış özgeçmişi (Bu özgeçmişinde baba, ana ve kardeşlerin adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptıkları okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve soyadları ile ikametgah ve iş adresleri belirtilir);

e) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf;

f) Adli sicil sorgulama belgesi;

g) Sağlık durumunun yurdun her yerinde oturmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olduğunu gösterir tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

h) Mal bildirimi;

i) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

Sınav Yerleri ve Sınav Giriş Belgesi

Madde 16- Sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde yapılır.

Aranılan koşulları taşıyan adaylara Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

(20 Temmuz 2001 tarih ve 24468 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sınav Kurulu

Madde 17- Sınav kurulu, Genel Müdürün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, genel müdür yardımcıları veya daire başkanları arasından en az beş asil ve iki yedek üye olarak Bakan tarafından belirlenir. Asil veya yedek üyelerden biri merkez denetim elemanları arasından seçilebilir.

Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

Sınavın Yapılış Biçimi

Madde 18-  Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

(20 Temmuz 2001 tarih ve 24468 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile üçüncü ve dördüncü fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sınav Konuları

Madde 19- Yazılı sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

b) Hukuk Grubu

- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

c) İktisat Grubu

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- İşletme İktisadı

- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Maliye Grubu

- Maliye Polikası

- Kamu Maliyesi

- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

e) Muhasebe Grubu

- Genel Muhasebe

- Maliyet Muhasebesi

- Şirketler Muhasebesi

f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 20- Yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, en az 70 puan alanlar yazılı sınavı başarmış sayılırlar ve sınav kurulunca sözlü sınava çağrılırlar.

Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 21- Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve uygun yerlere asılmak suretiyle duyurulur. Yapılacak yazılı bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 22- Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgileri ile zekâ ve anlayışı, ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları ve istihbarat uzmanı olmasını engelleyecek herhangi bir mani hali olup olmadığı gibi özellikleri gözönünde bulundurulur.

Sözlü sınava İçişleri Bakanlığından bir temsilci çağrılabilir.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 23- Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 puandan az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş Sınav Notu

Madde 24- Giriş sınav notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday, giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik alır.

Giriş Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 25- Giriş sınavında başarılı olanların adları, liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilân edilir ve ayrıca kendilerine de bir yazı ile bildirilir Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan, belli edilen sürede 15 inci maddede sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

Madde 26- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Genel Müdürlükçe Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 27- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Atanma

Madde 28- Giriş sınavında başarılı olanlardan 15 inci maddede belirtilen belgelerini, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

Şu kadar ki; giriş sınavında başarılı olmakla birlikte, kadro durumu ve ihtiyaca göre başarı sırası esas alınarak belirlenen yeteri kadar adayın dışında kalanlar ile 26.10.1994 tarih ve 4045 sayılı Kanun uyarınca yapılan güvenlik soruşturmasında uzman yardımcısı olmasında sakınca bulunanlar, bu göreve atanmazlar ve atamaları konusunda hak iddia edemezler.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 29- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise müteakip sınav tarihine kadar saklanır.İKİNCİ BÖLÜM

Vergi İstihbarat Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik SınavıYetiştirilme Amacı

Madde 30- Uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç:

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yapabilecek ve yetkilerini kullanabilecek derecede mevzuat bilgilerini artırmak,

b) Rapor yazma tekniği konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmek,

c) Mesleki ve bilimsel araştırma yapabilme alışkanlığını kazandırmak,

d) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi hususunda imkân tanımak,

e) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmektir.

Uzman yardımcılarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

Yetiştirilme Şekli ve Esasları

Madde 31- Uzman yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

Bu kurslarda öğretici olarak öğretim üyeleri, Bakanlık yöneticileri ve merkez denetim elemanları ile İçişleri Bakanlığı yönetici veya uzman personelinden yararlanılır.

Uzman yardımcıları temel mesleki eğitim kursunda vergi kanunları, istihbarat, bilgi ve haber toplama metod ve teknikleri, raporlama ile hizmetin gerektirdiği diğer konularda eğitime tabi tutulurlar. Temel mesleki eğitim kursunda uzman yardımcılarının başarılı olabilmeleri için, yapılacak sınavlarda her dersten 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almaları ve notları ortalamasının 65 puandan az olmaması zorunludur.

Uzman yardımcıları temel mesleki eğitim kursunun sonunda Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları, İçişleri Bakanlığı mensupları veya kıdemli bir uzmanın refakatinde ve ayrıca Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde en az bir yıl süre ile stajyer olarak çalıştırılırlar.

Bu süre içerisinde refakatinde çalıştığı kişiler tarafından haklarında düzenlenen olumlu raporlar ve vergi istihbarat müdürünün uygun mütalâası, bölge müdürünün teklifi ve Genel Müdür’ün onayı ile stajyerlik süresinin bitiminden itibaren yetkili olarak çalışırlar. Bu yetki kendilerine yazı ile tebliğ edilir.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

Madde 32- Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olupta staj çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre uzmanlıkta başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan uzman yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs veya staj çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, uzmanlığa atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Yeterlik Sınavı

Madde 33- Uzman yardımcıları 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 34- Vergi istihbarat uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil üç yıl çalışanlar, en az iki ay önce bildirilmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. (Üç yıllık süreye ücretsiz izinde geçen süreler dahil değildir.)

Yeterlik Sınavı Kurulu

Madde 35- Yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 36- Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konularda yapılır:

- Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

- Gelir mevzuatı ve uygulamanın genel esasları,

- Bilgi toplama metot ve teknikleri,

- Rapor yazma ve raporlama teknikleri,

- Muhasebe ve mali tablolar.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 37- Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınav konularının her birinden en az 50 puan alınması ve not ortalamasının 65 puandan az olmaması, sözlü sınavdan da en az 65 puan alınması zorunludur. Başarı derecesi, yazılı ve sözlü notu ile genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

Genel yetişme notu; Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması, refakatında çalıştığı uzman ve vergi istihbarat müdürünün hakkındaki mütalâaları da dikkate alınarak yapılacak genel değerlendirme sonucunda verilecek not ile yetki aldıktan sonra düzenlediği raporlara ilişkin notların aritmetik ortalamasından oluşur.

Sınav kurulunda uzman yardımcılarının yeterlik yazılı ve sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı durumları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

Madde 38- Yeterlik sınavını kazanamayanlar veya özürsüz olarak sınava girmeyenler, Bakanlık taşra teşkilatında durumlarına ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Vergi İstihbarat Uzmanlığına Atanma

Madde 39- Yeterlik sınavında başarı gösteren vergi istihbarat uzman yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzmanı olarak atanırlar.

Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

Madde 40- Uzman yardımcılığı safhasını geçirmeden, uzmanlığa meslek dışından atama yapılamaz.

Yeniden Atama

Madde 41- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, İdarece uygun görülmesi halinde unvan ve durumlarına uygun göreve atanabilirler.ÜÇÜNCÜ KISIM

Vergi İstihbarat Uzmanlarının Rapor ve Haberleşme DüzeniBİRİNCİ BÖLÜM

Rapor DüzeniRaporlar

Madde 42- Uzmanlar yaptıkları işler sonucunda;

- İstihbarat raporu,

- Araştıma ve inceleme raporu,

- Görüş ve öneri raporu,

düzenlerler.

Raporlar en az dört örnek olarak düzenlenir. Üç örneği vergi istihbarat müdürlüğüne verilir, bir örneği de uzman tarafından muhafaza edilir.

İstihbarat Raporu

Madde 43- Hakkında bilgi toplanan mükellef veya mükellef grupları ile bilgi toplanma gereği duyulan gerçek veya tüzel kişiler için istihbarat raporu düzenlenir.

Bu Raporda;

a) Hakkında bilgi toplanan kişi veya mükellefin adı, soyadı, ünvanı, işi, adresi ile varsa vergi dairesi ve sicil numarası,

b) Kişisel ve işletme mal hareketleri, belge düzeni bazında toplanan bilgiler ve deliller,

c) İlgili mükellef veya mükellef gruplarının üçüncü şahıslarla olan ilişkilerine yönelik bilgiler ve deliller,

d) İlgili mükellef veya mükellef grupları hakkında alınması gereken önlemlere ilişkin öneriler,

e) Konusu suç teşkil eden eylem ve deliller,

f) Gerekli görülen diğer hususlar,

yer alır.

Düzenlenen raporlardan üç örneği vergi istihbarat müdürlüğüne verilir ve bir örneği de uzman tarafından muhafaza edilir.

Araştırma ve İnceleme Raporu

Madde 44- Uzmanlar, hakkında inceleme yaptıkları mükellef ve mükellef grupları ile gerçek ve tüzel kişilerle sektörler için araştırma ve inceleme raporu düzenlerler.

Bu Raporda;

a) İnceleme konusuna,

b) Mal ve nakit hareketlerine,

c) Belge düzenine,

d) İşletme ile ilgili toplanmış bilgilere ve delillere,

e) İlgili sektör, mükellef veya mükellef grupları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında alınması gereken önlemlere,

f) Gerekli görülen diğer hususlara,

yer verilir.

Görüş ve Öneri Raporu

Madde 45- Uzmanların, ihtisasları ile ilgili her türlü konuda görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe aktarmaları için düzenledikleri raporlardır.

Görüş ve Öneri Raporları, Genel Müdürlüğün isteği ile düzenleneceği gibi uzmanlarca re’sen de düzenlenebilir.İKİNCİ BÖLÜM

Haberleşme DüzeniVergi İstihbarat Müdürlüğü ile Haberleşme

Madde 46- Uzmanlar konunun gizlilik, önem ve ivediliğine göre yazılı veya sözlü iletişim sağlayabilirler.

Diğer Birimlerle Haberleşme

Madde 47- Uzmanlar, vergi dairesi müdürlüğü ve vergi müdürlüğü dışındaki birimlerle vergi istihbarat müdürlüğü aracılığı ile haberleşirler.DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli HükümlerVergi İstihbarat Uzmanlarının Yurtdışında Görevlendirilmesi

Madde 48- Uzmanlar, gerek duyulması halinde yurtdışında da araştırma ve inceleme yapabilirler.

Yer Değiştirme

Madde 49- Uzmanlar için, “Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri, bölge müdürlüğü merkezlerinin bulunduğu iller arasında Genel Müdürlüğün hizmet ihtiyacı, hizmetin gereği ve özelliği dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

Fon’dan Harcama

Madde 50- Uzmanların yapacakları çalışmalar sırasında genel bütçeden karşılanması mümkün olmayan acil ve zorunlu ödemeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ek 13 üncü maddesine göre oluşturulan Gelir İdaresi Geliştirme Fonu’ndan karşılanır.

Uzmanların görevlerini verimli şekilde yapabilmeleri için gerekli araç, gereç ve haberleşme ihtiyaçları öncelikle karşılanır.

Yürürlük

Madde 51- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 52- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.