(3) SAYILI TARİFE
Vergi yargısı harçları:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I _ Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma (124.500 TL.)
b) Danıştay'a başvurma (252.400 TL.)
II _ Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 124.500 liradan az olmamak üzere (Binde 2,4)
b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 252.400 liradan az olmamak üzere (Binde 4,8)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III _ Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında(124.500 TL.)
b) Danıştay kararlarında (252.400 TL.)
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararlarında (252.400 TL.)
IV _ Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (fotokopiler dahil) (10.300 TL.)