İLİ:
EK: 1
İLÇESİ:
BELEDİYE ADI:

ARSALARA AİT ASGARİ ÖLÇÜDE M2 BİRİM DEĞER CETVELİ
Sıra
No
Mahalle veya Köyün Adı
Cadde, Sokak ve Değer Bakımından Farklı Bölgenin Adı (Pafta, Ada veya Parsel Numarası)*
Takdir Komisyonu Kararı
Takdir Olunan Değer (YTL)
Kesinleşen Değer (YTL)
Açıklama
   
Tarihi
Numarası
   
1
       
2
             
3
 
 
 
 
 
 
 
4
             
5
 
 
 
 
 
 
 
6
       
7
       
8
       
9
       
10
        

(*) Pafta, ada ve parsel numarasının hangi hallerde yazılacağı konusunda 2006/1Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesinin atıfta bulunduğu 2005/1 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesinin 12, 14/c ve 20 nci maddelerindeki açıklamalara bakılacaktır.